OpenSite Designer

Rýchle a výkonné riešenie pre návrh stavieb.


Detail produktu

OpenSite Designer je komplexná aplikácia ponúkajúca geodetom a projektantom pružný 2D/3D nástroj pre zber a vyhodnotenie dát, návrh nových stavieb v teréne, projektov úprav terénu a iných stavieb, vyhodnotenie zamerania, návrh parkovísk, kanalizácie a vizualizačné nástroje. Nevyžaduje sa žiadna CAD platforma: OpenSite Designer využíva CAD jadro MicroStation. Preto je možné pracovať s formátmi DGN aj DWG a inými. V kombinácii s nástrojmi na finalizáciu dokumentácie – grafickej aj textovej – je OpenSite Designer výborným pomocníkom pre rôzne profesie.

S aplikáciou OpenSite Designer môžete riešiť napríklad tieto úlohy:

 • Načítanie a vyhodnotenie geodetických meraní, podpora rôznych formátov a zariadení
 • Integrácia zobrazenia máp bing.com
 • Spracovanie digitálneho modelu terénu (DMT), konštruovanie, modifikácie, narábanie s povrchmi
 • Spracovanie mračien bodov alebo sietí (reality mesh)
 • Vyhodnotenie DMT: rôzne analýzy povrchu, rezy, plochy, objemy
 • Nekoridorové modelovanie stavieb
 • Návrh geometrií: smerových a výškových vedení
 • Podporné výpočty oblúkov, vzostupníc, prechodníc
 • Podpora rôznych typov prechodníc
 • Práca s množinami bodov, parcelami, vytyčovacie úlohy
 • Návrh a dokumentovanie kanalizačných sietí
 • Dokumentovanie projektu: pozdĺžne rezy, priečne rezy, objemy, viditeľnosť
 • Tvorba textových výstupov

 

 

OpenSite Designer – Základné vlastnosti

OpenSite Designer obsahuje plnú funkcionalitu CAD-u MicroStation. Okrem nástrojov na prácu s grafikou sú k dispozícii všetky nástroje známe z rodiny CAD-ov Bentley: priama podpora viacerých formátov (DGN,DWG, DXF, …) pre 2D aj 3D spracovanie, silné funkcie pre prácu s referenčne pripojenými dátami: vektorovými, rastrovými z lokálneho pripojenie alebo cez WMS a najnovšie aj podpora mračien bodov, priestorové modelovanie (ako povrchové, sieťové a aj objemové), vizualizačné nástroje s podporou mapovania materiálov, RPC buniek, rôznych režimov vizualizácií a tiež tvorby animácií nad jadrom Luxology, široké možnosti konfigurácie pre prácu v tíme, podpora digitálneho podpisu aj digitálnej ochrany dát a navyše tiež ponúka tiež možnosť zisťovania kolízií prvkov vo výkrese.

Používateľ má k dispozícii všetky nástroje pre finalizáciu výkresovej dokumentácie v rámci možnosti distribúcie cez technológiu „i-model“ alebo export do PDF aj v 3D. Samozrejme systém podporuje tiež prácu v riadenom prostredí na správu dokumentácie Bentley ProjectWise.

Ku známej výbave ako sú AccuDraw, AccuSnap, alebo dynamické pohľady OpenSite Designer prináša Civil AccuDraw – špecializovaný nástroj pre presný vstup pre dopravných inžinierov a geodetov.
OpenSite Designer sa vyznačuje jednotným integrovaným pracovným prostredím. Po naštartovaní sú k dispozícii všetky potrebné funkcie. Okrem integrovaného menu je možné používať aj Prieskumníka projektu, kde sú prehľadne dostupné všetky nástroje pre návrh a spracovanie inžinierskeho diela.

Veľmi dôležitou súčasťou aplikácie je možnosť prispôsobenia nastavení podľa lokálnych zvyklostí a noriem. Prispôsobenie sa deje formou tzv. preferencií, t.j. preddefinovaných skupín parametrov priradených k jednotlivým funkciám aplikácie. Pre našich zákazníkov poskytujeme takúto sadu nastavení.

Práca v kontexte reálnych sietí

OpenSite Designer – ako riešenie „všetko v jednom“ – vyniká schopnosťou spracovať rôzne typy dát zo zamerania rôznymi metódami. Od dát z bežného zamerania cez rastrové podklady, mračná bodov až po reálne siete – so všetkými typmi dát možno v aplikácii aktívne pracovať, upravovať ich a prispôsobiť na svoje potreby.

OpenSite Designer obsahuje zabudované funkcie na editáciu menovaných typov dát – požívateľ preto nepotrebuje ďalšiu aplikáciu na tieto účely. Príkladom môžu byť napr. dáta typu „reálne siete“ získané aplikáciou Context Capture. Umožňujú prácu v realistickom zobrazení v každej fáze projektu.

Rýchly návrh a zameranie sa na zámer projektu

Princíp fungovania aplikácie OpenSite Designer umožňuje udržovať väzby medzi jednotlivými prvkami/objektami projektu a tým sledovať a udržovať cieľ projektu definovaný projektantom. Každý objekt nesie informáciu o svojom vytvorení a spôsobe aktualizácie (napr. uhol pripojenia, odsadenie alebo staničenie). Pokiaľ je rodičovský objekt zmenený, súvisiace dcérske objekty sa zmenia podľa nadradeného objektu a uložených pravidiel. Tento princíp udržuje väzby v projekte tak, aby nebolo potrebné remodelovať objekty ručne.

Integrácia viacerých profesií

Aplikácia OpenSite Designer poskytuje pokročilé modelovacie prostredie pre tvorbu a dodanie projektov železničnej infraštruktúry a súvisiacich stavieb. Používatelia môžu voľne integrovať dáta z rôznych zdrojov a tak zlepšovať spoluprácu medzi profesiami. Prináša to zníženú chybovosť. Projektant si tak môže skoordinovať svoj projekt s projektom mosta, kanalizácie alebo iným. Výkonné prostredie základného CADu umožňuje zdieľať aktuálne projekty, podporovať tak overené a správne rozhodnutia pri príprave diela.

Pripravenosť na priebežné zmeny

Bentley rozumie požiadavke projektantov na vytvorenie modelu, ktorý bude obsahovať čo najviac informácií využívaných v každej fáze života diela: od návrhu, cez stavu až po používanie. Zvolený modelovo orientovaný prístup k tvorbe diela a jeho súčastí zabezpečuje, že aktuálny stav je stále dostupný pre všetkých účastníkov tímu. Súčasne je priebežne aktualizovaný novými zásahmi. Výsledný model diela je možno využiť pri jeho správe a následne odovzdať pre ďalší návrh a lebo zmeny.

Generovanie projekčnej dokumentácie a výkazov

OpenSite Designer automatizuje tvorbu výkresovej dokumentácie. To prináša rýchlejšie a pohodlnejšie možnosti tvorby výstupov. Kombinovať sa to dá aj s vizualizačnými výstupmi alebo videami. Generovanie grafických výstupov je riadená nastaveniami, ktoré sú plne konfigurovateľné používateľom.

Spomínaná vzájomná prepojenosť objektov diela vedie k vlastnosti, kedy je výkresová dokumentácia aktualizovaná podľa modelu diela. Okrem výkresov je možné generovať textové výkazy definované šablónami výstupov na základe technológie XML. K dispozícii sú šablóny pre rôzny typy výstupov: geometrie, vytýčenie, plochy, objemy, oznamy súradníc, vytyčovacie prvky a iné. Následne je k dispozícii výstup do všeobecne využiteľných formátov (HTML, DOCX, XLSX, PDF, text).

Vizualizácia v každom štádiu návrhu

Model vytvorený vyššie popísanými princípmi je možno prezentovať a overovať výsledné riešenia. Pracuje sa teda priamo na vytváranom modeli, žiadna transformácia alebo konverzia – všetko pomocou súčastí OpenSite Designer. Na modeli je možné overiť si priestorové riešenie, viditeľnosť objektov, prípadne aj kolízie medzi objektami. Ďalej možno zapracovať vegetáciu alebo simulovať pohyb vozidiel, prípadne simulovať jazdu z pohľadu rušňovodiča.

Umožňuje to priama integrácia s LumenRT Designer. LumenRT vo vydaní Designer je súčasťou licencie OpenSite Designer a je určený pre finalizáciu vizualizácie, oživenie scény, rozpohybovanie účastníkov (vozidlá, obloha, ľudia), slnečné štúdie alebo na vytvorenie samostatného výstupu vo forme interaktívneho modelu stavby. Takýto model je uložený spolu s prehliadačom v jednom súbore pre ľahšiu distribúciu.

Video ukážky k používaniu aplikácií InRoads/IRVT