OpenRail ConceptStation

Detail produktu

OpenRail ConceptStation  umožňuje inžinierom rýchlo navrhnúť koncepčné návrhy železničných trati a stavieb. Namiesto dní je možné dosiahnuť použiteľný výsledok za niekoľko hodín. Produkt je veľmi vhodný pre úvodné projektové stupne.

Digitálny model stavby môžete vytvárať s reálnom kontexte okolia stavby. Navrhnúť môžete viacero variantov diela a vyberať z nich najvhodnejší. Vybraný návrh možno potom poskytnúť ďalej pre detailný návrh diela v ďalších stupňoch.

OpenRail ConceptStation – Základné vlastnosti  

Základná charakteristika

 • koncepčný“ návrh pre rýchly štart projektu
 • práca s komplexnými dátami: rastre, 3D rastre, siete
 • návrh systémom „5D“ – x, y, z, t, $/€
 • rýchly návrh inžinierskeho diela: geometria, prevýšenie, koridor, výhybky, trakcia, tunely, mosty
 • využitie výsledku pre ďalšie stupne – ALG, TIN/DTM, IRD, RWK, ITL

OpenRail ConceptStation  umožňuje využiť voľne dostupné zdroje dát pre rýchle získanie podkladov ako sú rastre alebo vektorové podklady. Pokiaľ už máte vlastné podkladové dáta (napr. ortofoto, DTM, reálne siete a pod.) môžete ich tiež priamo použiť. Zabudovaná podpora súradných systémov umožňuje použiť ľubovoľné dáta a skoordinovať ich v reálnej situácii.

Jednoduché návrhové nástroje umožňujú vytvoriť smerové a výškové vedenie trasy a pridať prevýšenie. Pracujete stále v interaktívnom prostredí, kde sú všetky údaje navzájom previazané s okamžitou odozvou.

Vizualizovaný 3D model dáva realistický pohľad na dielo a umožňuje odhaliť nedostatky hneď v prvých fázach nívrhu.

Zabudovaná knižnica šablón telesa koridoru obsahuje dostatočnú výbavu na realistický návrh diela aj s možnosťou vytvorenie výkazu výmer navrhovanej stavby. Knižnicu možno dopĺňať a modifikovať.

S aplikáciou OpenRail ConceptStation môžete riešiť napríklad tieto úlohy:

 • Načítanie a vyhodnotenie geodetických meraní, podpora rôznych formátov a zariadení
 • Integrácia zobrazenia máp bing.com
 • Pripojenie a načítanie digitálneho modelu terénu
 • Priemet rastra na terén
 • Načítanie realistických sietí (reality mesh) s textúrov
 • Návrh geometrií: smerových a výškových vedení
 • Jednoduchý návrh prevýšenia
 • Vkladanie výhybiek
 • Dynamické generovanie koridoru
 • Použitie vzorových šablón priečneho rezu koridoru)
 • Kontrola prechodového prierezu
 • Zjednodušený návrh trakcie s 3D prezentáciou prvkov trakcie
 • Vkladanie mostov a opôr
 • Pridanie cestných komunikácií
 • Vkladanie tunelov a priepustov
 • Generovanie výkazov výmer a jendoduchého rozpočtu

Vizualizácia v každom štádiu návrhu

Priama integrácias LumenRT Designer  umožňuje doplniť návrh diela o realistické doplnly: vegetácia, vozidlá, ľudia, meteorologické efekty, svetlo a pod. LumenRT vo vydaní Designer  je súčasťou licencie OpenRail ConceptStation  a je určený pre finalizáciu vizualizácie, oživenie scény, rozpohybovanie účastníkov (vozidlá, obloha, ľudia), slnečné štúdie alebo na vytvorenie samostatného výstupu vo forme interaktívneho modelu stavby. Takýto model je možno uložiť spolu s prehliadačom v jednom súbore pre ľahšiu distribúciu návrhu na pracoviská bez špoecializovanej výbavy na orezeranie výstupov a modelu diela..