Podpora a Služby Azure pre používateľov aplikácií od Bentley Systems.

Bentley Select je zmluva, ktorú môže uzavrieť zákazník s Bentley Systems. Naša spoločnosť pôsobí ako poverený partner pre koordináciu a poskytovanie služieb vyplývajúcich z tejto zmluvy. Je to služba, na ktorú má zákazník nárok, pokiaľ uzavrie s Bentley Systems zmluvy Select za dohodnutých podmienok. Komplexný pohľad na služby v rámci Select-u je možno získať priamo na web stránke https://www.bentley.com/cs/support.

Update/upgrade produktov

Uzavretie zmluvy Bentley SELECT oprávňuje používateľa na uprade predplatených aplikácií z ľubovoľnej predchádzajúcej verzie. (Samostatná cenníková položka na upgrade už zakúpenej licencie ani neexistuje.)  Aktualizáciu aplikácie si používateľ môže vykonať cez portál connect.bentley.com. Môže si tiež objednať cez predplatenú doručovateľskú službu CD s vybranými aplikáciami (MySelectCD). Štvrťročne je k dispozícii možnosť nechať si zaslať až 5 ks CD.

Vybrané produkty a vylepšenia

Väčšina noviniek je dostupná skôr pre používateľov s uzavretým SELECT-om, dostupné sú tiež priebežné aktualizácie. Dostupnosť inštalácií je cez portál connect.bentley.com. Okrem toho sú používateľom so zmluvou Bentley SELECT k dispozícii zdarma doplnkové licencie niektorých aplikácií.

Licencovanie

Aplikácia SelectServer umožňuje centralizované uloženie licencií a ich distribúciu v počítačovej sieti bez nutnosti konfigurácií licenciína jednotlivé počítače. Licenčný model – tzv. Trust Licensing – umožňuje zákazníkovi meniť počet využívaných licencií smerom hore bez nutnosti zakupovania – na kvartálnej báze. Súčasne sa sleduje dodržiavanie licenčných podmienok zákazníkom. Správa licencií tzv License Management je web rozhranie pre sledovanie využitia jednotlivých licencií (dostupná cez Personal/Emterpriseportal). Možnosť tohto licencovania trvá počas doby trvania zmluvy Bentley SELECT. Sledovanie využitia licencií možno vykonávať cez funkciu ProductUsage Report.  Ku všetkým predplateným licenciám je možné tiež získať tzv. domácu licenciu – určenú na testovanie a štúdium.

Zámena licencií

Raz ročne si môže používateľ s Bentley dohodnúť zámenu licencií podľa jeho aktuálnych potrieb. Môže si tak optimalizovať skladbu aplikačného vybavenia. Musia byť dodržané stanovené podmienky, napr. toto nie je možnosť ako si zvyšovať počet licencií, celkový finančný objem zámeny musí byť približne v rámci existujúceho Select objemu.Každý prípad zámeny licencií sa posudzuje individuálne.           

Správa aplikácií

Možnosť povoliť resp. nastaviť spôsob aktualizácie inštalácií na jednotlivých počítačoch. Umožňuje tak udržať jednotné verzie aplikácií. Uvedená služba je aplikovaná na verzie generácie CONNECT a vyššie.

Podpora 24/7/365

Technická podpora je poskytovaná na všetky produkty Bentley, všetkých platforiem a jazykových mutácií prostredníctvom globálnych centrál podpory. Prakticky to znamená že zákazník sa s vlastnými prihlasovacími údajmi prihlási na stránku connect.bentley.com a zadá servisný dotaz – tzv. Service Request. Zadanie môže urobiť aj v slovenskom jazyku – angličtina nie je podmienkou. Odpovedať mu budú priamo pracovníci Bentley Systems. 

Správa používateľských kont

Prístup k stránkam môžu mať všetci zamestnanci zákazníka. Ich vytvorenie a priradenie spravuje určená osoba zákazníka. Každému vytvorenú kontu možnosť priradiť  (alebo zakázať) oprávnenia napr. pre sťahovanie inštalácií alebo správu licencií a pod. Každý používateľ však môže využívať výhody plného prístupu k diskusným fóram a výuke.  V časti Role&Administration je možnosť prideľovať oprávnenie pre prácu so zdieľanými projektami a prístup ku ostatným cloud službám.

Zdieľanie projektov

Predplatiteľ môže využívať servery Bentley (MS Azure) pre zdieľanie svoje práce s kolegami a partnermi. V rámci služby Project Share možno zdieľať dáta s pozvanými účastníkmi, sledovať odpovede na zaslané balíčky dokumentácie (odkazy) a riešiť dodávateľov.

ProjectWise IssuesResolution

Služba na zdieľanie dotazov, výsledkov, tém súvisiacich s projektom prístupná zo systému na správu dokumentácie Bentley ProjectWise.. Namiesto posielanie e-mailov možno centralizovať uloženie komunikácie a sprehľadniť prácu nad projektom.

Component Center

Zdieľanie dát – knižníc a prvkov pre podporu práce v štandardizovanom dátovom prostredí. „Komponenty“ môžu mať preddefinované atribúty, prípadne pracovať s parametrickými väzbami. Podpora Component Centra je zabudovaná v aplikáciách od verzie CONNECT Edition.

Sociálna sieť Bentley

Každý vytvorený prístup umožňuje prístup do tzv. sociálne siete Bentley Systems –  Bentley Communities. Komunita používateľov umožňuje vymieňať si informácie o používaní aplikácií, skúsenosti, prezentovať svoje výsledky a vymieňať si dáta. Komunita je sledovaná priamo zamestnancami Bentley Systems, preto odpovede na zadané dotazy sú vždy kompetentné. Je to obľúbený spôsob získania rýchlej odpovede.

Školenia

Vrámci zmluvy SELECT má používateľ k dispozícii sadu školení. Záujemca si môže zvoliť/objednať školenie s fyzikou účasťou, no viac sú obľúbené školenia na diaľku v dohodnutom čase resp. vopred nahraté školenia   (OnDemandeLearning). Pre ľahšiu orientáciu si môže zvoliť tzv. školiace postupy – LearningPath– ktoré ho navedú na správnu postupnosť školení k vybranej  problematike alebo aplikácii. Školenia sú poskytované väčšinou v anglickom jazyku. Ako dôkaz absolvovaných školení  sa vedia na portáli štatistika pre každého prihláseného, dokladovať ju možno formou LearningCertificate.

Osobný portál

Cez PersonalPortal na stránke connect.bentley.com možno vystaviť svoje dáta na zdieľanie s ostatnými členmi komunity na portáli Bentley. Používateľ sám rozhodne komu dáta týmto spôsobom poskytne.

Cloud služby

Cez Enterprise Portal sú dostupné služby dátového mračna. Niektoré z nich sú spoplatňované navyše k platbách za Select.

Poznámky

  • V prípade ukončenia zmluvného vzťahu ostáva zákazníkovi posledná aktuálna verzia aplikácií.
  • V prípade záujmu o obnovenie Select kontraktu po prerušení, je treba s Bentley alebo partnerom dohodnúť podmienky „návratu“.

PDF verzia na stiahnutie