iNGs_Geo

iNGs_Geo je aplikácia na kreslenie máp veľkých mierok, kreslenie polohopisu a výškopisu.


Detail produktu

iNGs_Geo je aplikácia na kreslenie máp veľkých mierok, prácu s polohopisom, výškopisom a dátami katastra nehnuteľností. Umožňuje import a export zoznamu súradníc bodov, prácu s bodmi a značkami, vykresľovanie značiek a popisov v zmysle STN 01 3410 a STN 01 3411, zobrazovanie JTSK alebo JTSK03, zemepisných ETRS89 a UTM súradníc, presun referencií a transformáciu z JTSK do JTSK03 (a opačne) a úpravu používateľských čiar. Obsahuje tiež nástroje na import a export formátov VGI a LandXML a niektoré často používané geodetické úlohy.


Inštalačný balíček iNGs_Geo aktuálnej verzie 11.00 pre 32 bit prostredie 2004 Edition (ver. 8.5), XM (ver. 8.9) a V8i (ver. 8.11) môžete získať tu:
iNGs_Geo_11.00_setup.exe, resp. tu: iNGs_Geo_11.00_setup.rar

Inštalačný balíček iNGs_Geo aktuálnej verzie 11.00 pre 64 bit prostredie CONNECT Edition môžete získať tu:
iNGs_Geo_11.00_64_setup.exe
, resp. tu: iNGs_Geo_11.00_64_setup.rar


(Bez licencie pracuje iNGs_Geo v demonštračnom režime: niektoré nástroje sú rôznym spôsobom obmedzené. Napr. počet importovaných bodov je obmedzený na max. 50.)

S aplikáciou iNGs_Geo môžete začať pracovať okamžite. Nemusíte začať nastaveniami výkresu či projektu, stačí vybrať existujúci projekt iNGs_Geo a aplikáciu spustiť. Potom už môžete otvoriť ľubovoľný výkres a začať doňho vkladať napr. omerné miery. Ukážete na prvok v kresbe a iNGs_Geo do jeho stredu vloží hodnotu omernej miery zmeranú v kresbe. V prípade, že poloha v strede prvku nevyhovuje, zaškrtnutím prepínača Umiestni interaktívne môžete hodnotu omernej miery umiestniť do ľubovoľného miesta pozdĺž prvku, nad alebo pod prvok. Ak chcete umiestniť omerné miery na viacej prvkov kresby naraz (v „dávke“) stačí prvky v kresbe vybrať MicroStation nástrojom Výber prvku

Všetky potrebné nastavenia sú po ruke v dialógovom okne spusteného nástroja. Ďalšie nastavenia, ako sú parametre písma (napr. font), alebo nastavenia grafických atribútov (napr. vrstva) iNGs_Geo preberá z aktívnych nastavení MicroStation. Ak by používateľ chcel výber grafických atribútov automatizovať, môže nástroje iNGs_Geo spúšťať z prostredia aplikácie MSet. Tá okrem grafických atribútov (vrstva, farba, typ a hrúbka čiary) tiež zabezpečí, že budete kresliť správnou mierkou, do správneho výkresu a podľa správneho predpisu.

V iNGs_Geo sa nachádza veľa šikovných nástrojov. Nástroj Import bodov slúži na import súboru so zoznamom súradníc bodov. Používateľ má možnosť nastaviť:
• prevodnú tabuľku kódov (podporované je bodové aj líniové kódovanie),
• mierku,
• kvadrant do ktorého sa body vykreslia,
• význam jednotlivých stĺpcov,
• značku pre podrobný bod,
• či bude značka podrobného bodu na každom bode,
• či budú body s popismi,
• vrstvu a textové atribúty (výberom textového štýlu) pre číslo a výšku bodu, iný údaj a poznámku,
• formát čísla a výšky bodu,
• či sa popis bodu umiestni do tej istej vrstvy ako je značka bodu,
• či bude značka bodu ako desatinný oddeľovač výšky,
• redukciu výšky.
Lína môže byť vykreslená úsečkami, lomenou čiarou alebo B-spline krivkou. Nastavenia jednotlivých položiek dialógového okna Import bodov je možné zapísať/načítať do/z textového súboru.

Import bodov

Import bodov

Panel nástrojov Body ďalej obsahuje nástroje na vloženie jedného bodu, alebo viacerých bodov naraz, úpravu bodu, úpravu zobrazenia popisu bodu, spojenie/rozdelenie výšky bodu, úpravu rozostupu rozdelenej výšky, presun popisu do vrstvy bodu, výber bodov zadaním čísla bodu alebo pozdĺž prvku, vloženie prvku (napr. spájanie bodov) zadaním čísla bodu, prečíslovanie bodov, vyhľadanie bodu, kontrolu bodov (vyhľadávanie nezrovnalostí), prehľad o bodoch, zmenu popisov bodu zo štítkov na texty a odstránenie popisov bodu.

panel Body

Ďalším z panelu Body je nástroj Export bodov pri ktorom má používateľ možnosť:
• nastaviť význam jednotlivých stĺpcov,
• nastaviť počet desatinných miest pre JTSK X, Y a výšku,
• súradnice exportovať so zápornými znamienkami,
• namiesto JTSK súradníc exportovať zemepisné ETRS89 súradnice,
• ako oddeľovač stĺpcov nastaviť tabulátor,
• zotriediť body vzostupne podľa čísla bodu,
• exportovať aj body v štruktúre aplikácie NeuMap.

Nástroje z panelu Značky umožňujú značku vložiť, pridať ju k bodu alebo ju nahradiť, zmenu pohľadovej závislosti značiek a textov a natočenie značiek, popisov a textov. Nástroj Legenda umožňuje vykresliť zoznam značiek (buniek) a používateľských druhov čiar ktoré sa nachádzajú vo výkrese a zobrazených referenciách.

Nástroj Zmena mierky, ktorý sa tiež nachádza v paneli Značky, umožňuje zmeniť mierku (veľkosť) už vo výkrese nakreslených prvkov.

Ďalším panelom je panel Mapa. Okrem nástrojov, ktoré budú popísané podrobnejšie, obsahuje nástroje pre pripojenie WMS, vykreslenie kladu formátu (vykresľuje používateľom zadaný klad násobku zvoleného formátu), kreslenie rovnobežiek, vykreslenie najbližšieho prvku (úsečky alebo kružnice) v XY, zarovnaie na prvok, pozdĺžne a priečne odchýlky, priečne odchýlky na líniách, zvýraznenie vrcholov,  prebratie prvku, vykreslenie schodov, vloženie tabuľky a export prvkov kresby (do súboru zapíše zoznam súradníc vrcholov alebo vzťažných bodov prvkov kresby).

panel Mapa

Nástrojom Mapové listy môže používateľ vykresliť rám a meno mapového listu. K dispozícii je klad mapových listov v mierkach definovaných v STN 01 3410 pre Slovensko aj Česko. Mapové listy v mierke 1:2880 je možné vykresliť aj zadaním nomenklatúry, vykresľujú sa aj s palcovou sieťou.

Nástrojom Hektárová sieť môže používateľ v oblasti zadanej dvoma bodmi a podľa zvolenej mierky vykresliť hektárové kríže. Nástroj Popis hektárového kríža umožňuje odstrániť alebo pridať popisy (JTSK súradnice) už vykreslených krížov.

Nástrojom Lomená čiara s popisom môže používateľ vložiť lomenú čiaru s popisom (napr. inžinierskej siete). Nástrojom Popisovanie čiar môže pridať popis k už existujúcej lomenej čiare.

Nástrojom Omerná miera prvku môže používateľ vykresliť omerné miery jednotlivo alebo v dávke. Ďalšími nástrojmi sú nástroje Omerná miera medzi bodmiOrtogonálne vytyčovanie a Odchýlka.

Nástrojom Meranie plochy a obvodu môže používateľ zmerať a do výkresu vykresliť plochu aj obvod. Nástrojom Delenie plochy môže rozdeliť plochu na zadaný počet častí, alebo oddeliť plochu zadanej výmery.

V paneli Geodetické úlohy sa nachádzajú niektoré často používané geodetické úlohy: Pretínanie dopredu z dĺžok, Pretínanie dopredu z uhlov, Konštrukčné omerné, Ortogonálna metóda a Polárne vytyčovacie prvky.

panel Geodetické úlohy

Panel Kataster obsahuje nástroje na Import VGI kresbyImport VGI bodovInfo z databázy (SPI), Info o atribútochVýberPrehľadTvorbu a Kontrolu parciel. Používateľ má k dispozícii aj  nástroje na Export do VGI, Export výmer a Export z databázy. Import a export VGI (napr. priradenie VGI symbolov a kresliacich kľúčov) môže používateľ nastaviť v prevodných tabuľkách značiek a čiar.

Nástrojmi z panelu Výškopis môže používateľ vykresliť Trojuholníkovú sieť (z bodov aj hrán, trojuholníky je možné pridávať, upravovať, mazať aj kontrolovať), Svahové čiary, Spád medzi bodmiSpád terénuVrstevnice (hlavným aj vedľajším vrstevniciam je možné nastaviť interval, tvar a graf. atribúty), Rezy v 3DPriečne rezy terénuPriečne rezy z hránUmiestnenie rezu na osRez trojuholníkovou sieťouProfil 3D krivky,  Pozdĺžny profil terénuPozdĺžny profil vedenia, vypočítať Kubatúru (aj povrch a plochu) k rovine alebo Kubatúru medzi povrchmi a Porovnať povrchy. Podporovaný je aj import a export formátu LandXML. Nástrojom 2D kresba do 3D je možné 2D kresbu transformovať do 3D a nástrojom Popis rezu priečny rez dodatočne popísať.

panel Výškopis

Trojuhoníková sieť

Nástrojmi z panelu Súradnice môže používateľ Presunúť referencie z JTSK do JTSK03 (a opačne), Transformovať kresbu z JTSK do JTSK03 (a opačne), Zaokrúhliť súradnice (na 2 desatinné miesta) a kresbe Zmeniť kvadrant (z 1. do 3. a naopak).

V dialógovom okne Súradnice má používateľ stále informáciu o aktuálnej polohe kurzora v JTSK alebo JTSK03, zemepisných ETRS89 (zemepisná dĺžka a šírka) a UTM súradniciach. Nástrojom Vloženie súradníc je možné súradnice do výkresu vložiť.

Nástrojmi z panelu Používateľské čiary môže používateľ zmeniť mierku čiary interaktívne aj zadaním hodnoty, posunúť “vzorok“ čiary, zmeniť orientáciu čiary a čiaru rozložiť.

Aplikácia iNGs_Geo obsahuje aj niekoľko ďalších šikovných nástrojov ako napr. Servis výkresu, Zmena krivky na lomenú čiaru, Čistenie výkresu a Výber prvkov podľa času.

Súčasťou dodávky apl. iNGs_Geo sú aj všetky bodové (bunky) a líniové (používateľské čiary) značky definované v STN 01 3411 Mapy veľkých mierok plus značky nad rámec STN 01 3411 a tiež podrobná používateľská príručka v slovenskom jazyku.

Požiadavky

iNGs_Geo ver. 11.00 pracuje v prostredí Bentley CAD produktu MicroStation vo verziách 2004 Edition (ver. 8.5), XM (ver. 8.9), V8i (ver. 8.11), CONNECT Edition (ver. 10) a 2023 (ver. 23) a v prostredí Bentley produktov PowerDraft, PowerMap, PowerCivil, Power Rail Track, Map Standalone, Map PowerView, OpenBuildings Designer, OpenRoads Designer, OpenRail Designer, OpenBridge Modeler, OpenSite Designer, OpenCities Map, OpenCities Map PowerView a OpenCities Map Advanced príslušných verzií.

Možnosti rozšírenia

iNGs_Geo je vhodné rozšíriť o aplikáciu MSet (kreslenie podľa predpisu).

Ďalšie info

Dvojstránkový prospekt (PDF dokument).

Podrobné informácie o iNGs_Geo môžete nájsť v Používateľskej príručke (PDF dokument).

Čo všetko v iNGs_Geo ver. 11.00 pribudlo oproti starším verziám nájdete (vrátane video nahrávok) na stránke Zoznam zmien.

Na stránke s video nahrávkami sa nachádzajú odkazy na video nahrávky umiestnené na YouTube. Praktické ukážky práce s niektorými iNGs_Geo nástrojmi (napr. Import bodov) sú popísané v článkoch na stránkach CAD LeXikon, v kategórii iNGs_Geo.

Referencie

Zoznam používateľov iNGs_Geo (v abecednom poradí):

AGEOMAR s.r.o.
ALBAGEO s.r.o.
ALL GEO – Geodetická kancelária s.r.o.
ALPINE SLOVAKIA s.r.o.
Amberg Engineering Slovakia s.r.o.
Andrej Kostolanský – GeoX
Andrej Révay – Geora
Angermeier Engineers s.r.o.
AZ-GEO s.r.o.
Bc. Tomáš Doležal – TD-GEO
Bratislavská teplárenská a.s.
BSGEO s.r.o.
CESTY NITRA a.s. Groupe COLAS
Clinton Mätkonsult AB
CRH (Slovensko) a. s.
CS s.r.o.
D4R7 Construction s.r.o.
DOF s.r.o.
Doprastav a.s.
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
EP Projekt s.r.o.
EURO GEO s.r.o.
EUROVIA-Kameňolomy s.r.o.
FOGEO s.r.o.
FROM s.r.o.
Gabriel Marczell
GEFOS SLOVAKIA s.r.o.
GEO Kováčik s.r.o.
GEO POINT s.r.o.
Geo-HaJ s.r.o.
geoaxis s.r.o.
GeoB s.r.o.
GEOBOD s.r.o.
Geoddat s.r.o.
GEODET v.o.s.
GEODET SABINOV s.r.o.
Geodet-Team s.r.o.
GEODETI G5 s.r.o.
GEODETICCA s.r.o.
Geodetická kancelária Progeos s.r.o.
Geodetická kancelária URBAN – LAUKO s.r.o.
Geodetic s.r.o.
Geodetics s.r.o.
GEODETING s.r.o.
Geodézia Bardejov s.r.o.
Geodézia Bratislava a.s.
Geodézia Trebišov s.r.o.
Geodézia Uhlík s.r.o.
Geodézia Záhorie s.r.o.
Geodézia Žilina a.s.
Geodone s.r.o.
GEOFO s.r.o.
GEOGLOBE s.r.o.
GEOIG s.r.o.
GEOKART Veľké Kapušany s.r.o.
GEOKOD s.r.o.
GEOMAD s.r.o.
GEOMAX s.r.o.
Geomer Žilina s.r.o.
GEOMET s.r.o.
GEONA s.r.o.
Geonik Plus s.r.o.
GEONY s.r.o.
GEOPARD s.r.o.
Geoplán s.r.o.
Geopra s.r.o.
Geoprojekt Prešov s.r.o.
Georeal a.s.
GEOS Košice s.r.o.
GEOSMART s.r.o.
GEOSPOL MICHALOVCE s.r.o.
GEOSTUDIO s.r.o.
GEOsys s.r.o.
GEOTAG s.r.o.
GeoTime s.r.o.
GEOTOM s.r.o.
Geovis s.r.o.
GEOZA s.r.o.
Geozet s.r.o.
GEPOS s.r.o.
Gillgeo s.r.o.
GK Skovajsík s.r.o.
GK´99 s.r.o.
gl-geo s.r.o.
GP-3 s.r.o.
GRUY s.r.o.
GSR3 s.r.o.
HÍLEK a spol. a.s.
Hornonitrianske bane Prievidza a.s.
IMS-Geo s.r.o.
Ing. František Pös – Geodetické činnosti
Ing. Jozef Fančovič
Ing. Jozef Thuróczy – GEOBAM
Ing. Ľubomír Rácz – LULO
Ing. Marián Mackovjak
Ing. Mária Koššuthová GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. Martin Kaščák – TELLUS
Ing. Oľga Mlynarčíková – GEODÉZIA – O.M.
Ing. Pavol Brnka – DIGISK
Ing. Pavol Sopko GEOSS
Ing. Peter Petrenka
Ing. Stanislav Brenišin
Inžinierske stavby a.s.
IsGeo – Miroslav Podhora
ISPO s.r.o.
Juraj Maňko
KOZÁR – geodetické služby s.r.o.
Ladislav Urbán
LEGEO s.r.o.
Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava a.s.
LM-GEO s.r.o.
LUPO-GEO s.r.o.
Marián Halász – GEOCOMP
MEGANA s.r.o.
Mesto Trenčín
Metrostav a.s.
Metrostav DS a.s
Miroslav Piešťanský
Nemec s.r.o.
ObsoGeo s.r.o.
OHL ŽS SK a.s.
ORNTH s.r.o.
PADALA a spol. s.r.o
Peter Horniak – GEO HP
PHOTOMAP s.r.o.
Planika s.r.o.
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Progres CAD Engineering s.r.o.
Projekt tím s.r.o.
PROMA INVEST s.r.o.
REMING CONSULT a.s.
Richard Fančovič
RK Harmonia s.r.o.
RONE Projekt s.r.o.
Salini Impregilo S.p.A.
SARN s.r.o.
SIGEO s.r.o.
SK GEODETI s.r.o.
Skanska SK a.s.
SkyBau s.r.o.
SKYMOVE s.r.o.
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. oz Banská Bystrica
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. oz Bratislava
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Stredoslovenská distribučná a.s.
ŠTRUPL s.r.o.
TERRA-ING s.r.o.
TomMed s.r.o.
TRANSPETROL a.s.
Triemzet s.r.o.
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
TT – GEO s.r.o.
Technická univerzita v Košiciach
Váhostav-SK a.s.
ViGeo Real s.r.o.
Žilinský samosprávny kraj
ŽSR – Železničné telekomunikácie Bratislava

Možno by sa Vám páčilo…