V iNGs_Geo 11.00 oproti staršej verzii 10.30 pribudlo:


• nástroj Oprava nekonzistentných výšok (2:00) v paneli Body
• nástroj Popis šachty v paneli Značky
• panel Geodetické úlohy s nástrojmi Pretínanie dopredu z dĺžok (0:47), Pretínanie dopredu z uhlov, Konštrukčné omerné, Ortogonálna metóda a Polárne vytyčovacie prvky (1:17)
• nástroj Export z databázy (2:39) v paneli Kataster
• nástroj Popis rezu (1:23) v paneli Výškopis
• vylepšenie nástrojov Export prvkov, Výber parciel, Export do VGI, Trojuholníková sieť  (3:03) a Svahové čiary
• viacero ďalších drobných vylepšení…

Zvýraznené (podčiarknuté) texty (hyperlinky) odkazujú na video nahrávky umiestnené na YouTube. Väčšina nahrávok je v HD rozlíšení.

V iNGs_Geo 10.30 oproti staršej verzii 9.60 pribudlo:


• nástroje Hlavné body trasy z LandXML (1:00), Spájanie bodov (0:53) a Kolízia popisov (1:36) v paneli Body
• vylepšenie nástroja Kontrola bodov
• nástroje Spájanie prvkov (0:54) a Odsun lomenej čiary v paneli Mapa
• vylepšenie nástroja Ortogonálne vytyčovanie
• rozšírenie možností nástrojov Import VGI kresbyImport VGI bodov a Výber parciel
• nástroj Úsečka v spáde v paneli Výškopis
• vylepšenie nástrojov Trojuholníková sieť (3:06), Spád terénu a Porovnanie povrchov
• viacero ďalších drobných vylepšení…

V iNGs_Geo 9.60 oproti staršej verzii 8.90 pribudlo:


• vylepšenie nástroja Prečíslovanie bodov
• nástroj Zarovnanie na prvok  (1:45) v paneli Mapa
• nástroj Najbližšia kružnica v XY bol vylepšený a premenovaný na Najbližší prvok v XY (0:58)
• rozšírenie možností nástrojov Pozdĺžne a priečne odchýlky (1:31) a Priečne odchýlky na líniách
• nástroje Info z databázy (0:59), Info o atribútoch (0:33), Kontrola parciel (0:46) a Export výmer (1:19) v paneli Kataster
• rozšírenie možností nástrojov Import VGI kresbyImport VGI bodovVýber parcielTvorba parciel (1:33) a Export do VGI
• nástroj 2D kresba do 3D (2:44) v paneli Výškopis
• rozšírenie možností nástrojov Priemet na trojuhol. sieťSvahové čiary a Kubatúra k rovine
• nástroj Zmena krivky na lomenú čiaru v paneli Iné
• viacero ďalších drobných vylepšení…

V iNGs_Geo 8.90 oproti staršej verzii 8.20 pribudlo:


• 64 bit platforma CONNECT Edition (1:19) ukážka štartu iNGs_Geo
• možnosť pracovať s 11 a 12 cifernými číslami bodov
• nástroje Prehľad parciel (0:58) Výber parciel (1:25) Tvorba parciel (2:36) a Export do VGI (1:47) v paneli Kataster
• vylepšenie nástrojov Import VGI kresby a Import VGI bodov
• nástroje Pozdĺžne a priečne odchýlky (1:15) Priečne odchýlky na líniách (1:00) a Zvýraznenie vrcholov (1:15) v paneli Mapa
• rozšírenie možností nástrojov Priečne rezy terénuPriečne rezy z hránPozdĺžny profil terénu a Pozdĺžny profil vedenia
• nástroj Umiestnenie rezu na os (2:40) v paneli Výškopis
• viacero ďalších drobných vylepšení…

V iNGs_Geo 8.20 oproti staršej verzii 7.50 pribudlo:


• rozšírenie možností nástrojov Výber bodov a Výber bodov pozdĺž prvku (1:20)
• rozšírenie možností importu VGI, rozdelenie do 2 nástrojov Import VGI kresby (2:29) a Import VGI bodov (2:19)
• nástroje Pripojiť WMS (1:31) a Najbližšia kružnica v XY (1:05) v paneli Mapa
• nástroje Spád terénu (1:06) a Pozdĺžny profil 3D osi v paneli Výškopis
• rozšírenie možností nástrojov Priečne rezy z hrán (3:39) a Porovnanie povrchov (2:44)
• nástroj Zaokrúhlenie súradníc (1:22) v paneli Súradnice
• nástroj Výber prvkov podľa času v paneli Iné
• viacero ďalších drobných vylepšení…

V iNGs_Geo 7.5 oproti staršej verzii 7.0 pribudlo:


• nástroj Výber bodov pozdĺž prvku (1:20) v paneli Body
• rozšírenie možností nástroja Prečíslovanie bodov
• nástroje Import VGI (1:49) a Vloženie tabuľky v paneli Mapa
• nástroje Spád medzi bodmi a Porovnanie povrchov (1:53) v paneli Výškopis
• nástroj Zmena kvadrantu (1:03) v paneli Súradnice
• viacero ďalších drobných vylepšení…

V iNGs_Geo 7.0 oproti staršej verzii 6.4 pribudlo:


• rozšírenie možností nástroja Import bodov
• nástroje Vkladanie bodov na prvok a Odstránenie popisov bodov v paneli Body
• rozšírenie možností nástroja Zmena mierky
• nástroj Odchýlka v paneli Mapa
• nástroje Priemet do trojuholníkovej siete Priečne rezy z hrán (2:17) v paneli Výškopis
• rozšírenie možností nástrojov Priečne rezy terénuRez trojuholníkovou sieťouPozdĺžny profil terénuPozdĺžny profil vedeniaExport vedenia a Kubatúra medzi povrchmi• veľké zrýchlenie nástroja Export do LandXML
• viacero ďalších drobných vylepšení…

V iNGs_Geo 6.4 oproti staršej verzii 5.6 pribudlo:


• nástroje Zmena formátu (1:38) a Výber bodov zadaním čísla bodu (2:28) v paneli Body
• rozšírenie možností nástroja Kontrola bodov
• položka Druhá až n-tá strana užšia o [mm] v dialógovom okne nástroja Klad formátu
• rozšírenie možností nástroja Kontrola trojuholníkovej siete
• položka Staničenie 1. bodu v nástroji Priečne rezy
• nástroj Pozdĺžny profil v paneli Výškopis
• prepínač Rozpíš sklon a dĺžku do dvoch riadkov v nástroji Pozdĺžny profil vedenia
• nástroj Servis výkresu v paneli Iné
• viacero ďalších drobných vylepšení…

V iNGs_Geo 5.6 oproti staršej verzii 5.0 pribudlo:


• prepínače Zobrazenie v dialógovom okne nástroja Vloženie bodu
• prepínač Zadať smer prečíslovania v dialógovom okne nástroja Prečíslovanie bodov
• metóda Vnúť bodu číslo náčrtu v nástroji Prečíslovanie bodov
• nástroj Zámena podľa kódov v paneli Značky
• viaceré vylepšenia v nástrojoch Schody a Export prvkov
• nástroje Vloženie hrany Export vedenia v paneli Výškopis
• prepínač Rez zakresli aj do trojuholníkovej siete v dialógovom okne nástroja Rez trojuholníkovou sieťou
• prepínač Zakresli priemet vedenia do trojuholníkovej siete v dialógovom okne nástroja Pozdĺžny profil vedenia
• prepínače Zakresli výšky útvarov z ktorých sa vypočítal násyp a výkop a Vytvor výpočtový protokol v dialógovom okne nástroja Kubatúra medzi povrchmi
• viacero ďalších drobných vylepšení…

V iNGs_Geo 5.0 oproti staršej verzii 4.60 pribudlo: 


• prepínače Bod bez popisu (bez štítkov) a Značka bodu ako desatinný oddeľovač hodnoty výšky v dialógovom okne nástroja Import bodov
• premenné, ktoré používateľovi umožňujú definovať znaky označujúce začiatok línie, oblúka a umiestnenie kódu pre import kódovanej kresby
• nástroje Zmena trojuholníkovKontrola trojuholníkovej siete a Priečne rezy v paneli Výškopis
• prepínače Body (úsečky o nulovej dĺžke)Texty (ich vzťažné body)Zdielané značky a Útvary v dialógovom okne nástroja Trojuholníková sieť
• prepínač Vybrané úsečky a lomené čiary predstavujú križujúce vedenia v dialógovom okne nástroja Pozdĺžny profil vedenia
• prepínač Zakresli rez referenčnou rovinou v dialógovom okne nástroja Kubatúra k rovine
• prepínač Zakresli prienik medzi povrchmi v dialógovom okne nástroja Kubatúra medzi povrchmi
• transformácia medzi súradnicovými systémami JTSK a JTSK03 vychádza zo siete bodov Prevodnej interpolačnej tabuľky Rezortnej transformačnej služby ÚGKK
• nástroj Vloženie súradníc
• možnosť určiť súradnicový systém výkresu v dialógovom okne nástrojov Export bodov, Export prvkov, Súradnice a Vloženie súradníc čím sa zvýši presnosť prepočtu do ETRS89 a UTM súradníc
• viacero ďalších drobných vylepšení…

V iNGs_Geo 4.60 oproti staršej verzii 4.0 pribudlo:


• nástroj Vloženie značky
• nástroj Prebratie prvku
• prepínač Spracuj aj zobrazené referenčné výkresy v dialógovom okne nástroja Legenda
• prepínač Použi aj vybrane značky (bunky) ako body v dialógovom okne nástroja Trojuholníková sieť
• nástroj Import z LandXML
• nástroj Export do LandXML
• nástroj Rez trojuholníkovou sieťou
• nástroj Pozdĺžny profil vedenia
• nástroj Kubatúra medzi povrchmi

V iNGs_Geo 4.0 oproti staršej verzii 3.5 pribudlo:


• možnosť zadania ľubovoľnej používateľskej mierky
• informácia o mierke výkresu je zdieľaná s aplikáciou MSet
• prepínač Zredukuj výšku o stovky metrov v dialógovom okne nástrojov Import bodovVloženie bodu Úprava bodu
• pri importe bodov (kódovanej kresby) je možné nastaviť či sa bude línia vykresľovať ako lomená čiar alebo na seba nadväzujúce úsečky
• položka Prírastok čísla bodu po vložení v dialógovom okne nástroja Vloženie bod
• položka Formát výšky v dialógovom okne nástroja Úprava bodu
• položka Kódy v dialógovom okne nástroja Zobrazenie popisu
• prepínač Konzistenciu výšok nekontroluj v dialógových oknách nástrojov Export bodov Trojuholníková sieť
• prepínač Umiestni interaktívne v dialógovom okne nástroja Omerná miera prvku
• položka Max. dĺžka strany trojuholníka v dialógovom okne nástroja Trojuholníková sieť
• nástroj Rezy v 3D
• dialógové okno Nastavenia
• a množstvo ďalších drobných vylepšení, ako napr. možnosť predvoliť priečinky v ktorých sa nachádzajú súbory so zoznamom súradníc bodov, súbory s nastavením importu bodov a prevodné tabuľky kódov

V iNGs_Geo 3.5 oproti staršej verzii 3.10 pribudlo:


• úprava dialógového okna nástroja Import bodov
• nástroj Úprava bodu ktorý zjednocuje nástroje Zmena polohy bodu a Úprava popisu bodu
• nástroj Zobrazenie popisu ktorý nahrádza nástroj Vypnutie popisu bodu
• nástroj Rozostup rozdelenej výšky
• nástroj Prehľad bodov
• nástroj Rovnobežky
• nástroje Presun referencií a Transformácia pracujú s JTSK03
• nástroje Rozostup rozdelenej výškyLegenda a Meranie plochy, obvodu už zohľadňujú natočenie pohľadu
• viacero drobných úprav ktoré sprehľadňujú dialógové okná jednotlivých nástrojov

V iNGs_Geo 3.10 oproti staršej verzii 2.51 pribudlo:


• prepínač Popis bodu umiestni do tej istej vrstvy ako je značka bodu v dialógovom okne nástroja Import bodov
• pri formáte výšky 123X12 (rozdelenie výšky) sa odstup celočíselnej časti výšky (umiestňuje sa vľavo od značky bodu) a desatinnej časti výšky (umiestňuje sa vpravo od značky bodu) dynamicky mení (prispôsobuje sa) veľkosti značky umiestňovanej na bod
• možnosť nerozdeľovať výšky bodov na líniách (aj napriek tomu, že je navolený formát výšky 123X12)
• v prevodnej tabuľke kódov pribudol stĺpec kód podrob. bodu
• nástroj Zmena polohy bodu
• nástroj Spojenie/rozdelenie výšky bodu
• nástroj Presun popisu do vrstvy bodu
• položka Tolerancia pri kontrole XY polohy v dialógovom okne nástroja Kontrola bodov
• panel nástrojov Značky
• nástroj Pridanie značky k bodu
• nástroj Nahradenie značky
• nástroj Zmena pohľadovej závislosti
• nástroj Natočenie značky/popisu bodu
• prepínač Po vrstvách v dialógovom okne nástroja Legenda
• možnosť vykreslenia legendy i z výberovej množiny
• nástroj Klad formátu
• nástroj Ortogonálne vytyčovanie
• možnosť zadať Text pred a Text za nameranou hodnotou v nástroji Meranie plochy/obvodu
• nástroj Export prvkov
• Výpočtový protokol pre kubatúry

V iNGs_Geo 2.51 oproti staršej verzii 2.07 pribudlo:


• panel nástrojov Výškopis v ktorom k nástroju Svahové čiary pribudli nástroje Trojuholníková sieťVrstevnice a Kubatúra
• panel nástrojov Súradnice s dialógovým oknom pre zobrazovanie JTSK alebo JTSK09, zemepisných ETRS a UTM súradníc a nástrojmi Presun referencií a Transformácia z JTSK do JTSK09 (a opačne)
• nástroj Zmena mierky
• prepínač Značka podrobného bodu na každom bode v dialógovom okne nástroja Import bodov
• možnosť zapísať/načítať nastavenia do/z textového súboru v dialógovom okne nástroja Import bodov|
• prepínač Priemet do roviny XY v nástrojoch pre Omerné miery a Meranie plochy a obvodu

V iNGs_Geo 2.07 oproti staršej verzii 1.92 pribudlo:


• nástroj Prečíslovanie bodov
• nástroj Kontrola bodov
• prepínače Zotrieď body vzostupne podľa čísla bodu a Vyexportuj aj NeuMap body v dialógovom okne nástroja Export bodov
• nástroj Lomená čiara s popisom
• nástroj Popíš čiaru