iNGs_STN013411_plus

iNGs_STN013411_plus obsahuje všetky bodové (bunky) a líniové (používateľské čiary) značky definované v STN 01 3411 Mapy veľkých mierok plus značky nad rámec STN 01 3411.


Detail produktu

Knižnica značiek v zmysle ako aj nad rámec STN 01 3411 Mapy veľkých mierok.
iNGs_STN013411_plus obsahuje všetky bodové (bunky) a líniové (používateľské čiary) značky definované v STN 01 3411 Mapy veľkých mierok plus značky nad rámec STN 01 3411, konkrétne:
  • bodové značky ako napr.: Smerová ružica, značky používané pri kreslení trás optických vedení ako napr. rôzne Optické spojky, značky používané v katastrálnej mape, polohopisnom a geometrickom pláne ako napr. Ostatná plocha, Komunikácia a množstvo ďalších,
  • líniové značky ako napr.: Hranica intravilánu, Rozhranie presnosti mapovania, rôzne Ploty s podmúrovkou (drevený, drôtený, živý a ohradný), rôzne Hranice (vlastnícka, zhora neviditeľná, pohyblivá, neznateľná, podzemná a sporná) so zlučkou, s malou zlučkou a zrušená, Hranica obvodu projektu pozemkových úprav, Priemet okraja strešného plášťa, Chráničky(normálna, rozšírená a rozšírená 2x), Vedenie VO, Oznamovacie vedenie OK a ďalšie.
Pomenovanie značiek v iNGs_STN013411_plus vychádza z STN 01 3411, mená značiek sú identické s poradovými číslami značiek ktoré sú uvedené v STN 01 3411.

Všetky mapové značky obsiahnuté v iNGs_STN013411_plus sú vyobrazené tu: iNGs_STN013411_plus.pdf

iNGs_STN013411_plus vychádza z knižnice značiek iNGs_STN013411 ver. 4 ktorá je doplnená o viaceré bodové a líniové značky. Doplnené je tiež množstvo značiek ktoré idú nad rámec STN 01 3411 avšak v praxi sa často používajú.

Do iNGs_STN013411_plus je tiež zapracovaná Zmena 1, nadväzujúca na STN EN ISO 11091, konkrétne značky Existujúci strom, Navrhovaný strom a líniová značka Plot.

iNGs_STN013411_plus je určená pre prostredie Bentley CAD programov MicroStation, PowerDraft, PowerMap, PowerCivil a pod. vo verziách V8.

Obsahom dodávky iNGs_STN013411_plus sú súbory:

  • STN013411.cel – knižnica značiek (buniek) v zmysle STN 013411,
  • STN013411.rsc – knižnica čiar v zmysle STN 013411,
  • STN013411_plus.cel – knižnica značiek (buniek) nad rámec STN 013411,
  • STN013411_plus.rsc – knižnica čiar nad rámec STN 013411,
  • iNGs_STN013411_plus.pdf – dokument v ktorom sú vykreslené všetky značky obsiahnuté v iNGs_STN013411_plus.