Výstuž

Aplikácia Výstuž slúži všetkým, ktorí vytvárajú výkresovú dokumentáciu k betonárskej nepredpätej výstuži. Pre všetky činnosti existujú funkcie, ktoré urobia z pracných postupov príjemnú prácu.


Kategória:

Detail produktu

Pripravujeme novú verziu ! Pozrite si ukážky nových funkcií:

VÝSTUŽ – video ukážky
 
Aplikácia Výstuž slúži všetkým, ktorí vytvárajú výkresovú dokumentáciu k betonárskej nepredpätej výstuži. Pre všetky činnosti existujú funkcie, ktoré urobia z pracných postupov príjemnú prácu.

  • nakreslite tvar prúta
  • označte ho ako budúci výstužový prvok
  • určite oceľ, profil a ostatné údaje a potvrďte vytvorenie položky
  • využite pritom Vami modifikované údaje o použitých oceliach
  • pripojte inú grafiku k zadanej položke a udržte si tak prehľad o vytváranej výstuži
  • pomôžte rozpočtárovi a zvýšte prehľad vo výkrese využívaním skupín výstuže
  • vypnite/zapnite grafiku patriacu k danej položke alebo skupine jedným kliknutím
  • s dôverou vytvorte výslednú tabuľku
  • nastavte si používané ocele a formáty popisu

Toto všetko Vám umožní nadstavba Výstuž pre kreslenie mäkkej betonárskej výstuže.

Aplikáciou Výstuž vytvoríte výkres ľahšie než by ste čakali. Môžete si zobrať svoje staré výkresy a jednotlivé čiary prehlásiť za vystužovacie prvky, vykázať do tabuľky a ďalej s ním pracovať už v novej podobe a presnejšie. Ak máte staré výkresy na papieri, po zoskenovaní si ich môžete podsvietiť a zdigitalizovať.  Výstuž nevyžaduje striktnú postupnosť vytvárania výkresu.

Výstuž beží v prostredí CAD programov MicroStation  alebo v PowerDraft. Nerozhoduje jazyková mutácia základného CAD programu.Výstuž plne spolupracuje so základným CADom. Nositeľom informácií o kreslenej a vykazovanej výstuži je kresba, takže používateľa neobmedzuje komplikovaná štruktúra vzájomne prepojených súborov.

Výstuž obsahuje tieto základné skupiny funkcií: práca s jedno-tlivými položkami, práca so skupinami položiek, vykazovanie a popisovanie položiek, pomocné funkcie (pomocné kóty, háky, výstuž v rade), nastavenia programu (farby, vrstvy, parametre zobrazovania), nastavenia ocelí (označenia, hmotnosti, výrobné dĺžky). Výstuž je vybavená nástrojmi pre efektívnu prácu s výstuž-nými položkami premenlivej dĺžky. Pomáhajú projektantovi kvalitne navrhnúť a vykázať navrhnutú výstuž a predísť tak prípadným nejasnostiam vo výrobe.
 

Výstuž má veľmi silné nástroje pre prácu s položkami (vystužovacie prvky) a so skupinami položiek. Program umožňuje voliť si číslo položky buď zadaním alebo automa-ticky (najvyššie). Do postup-nosti položiek možno ľahko vkladať ďalšie položky, možno posúvať číslovanie o zadaný krok alebo nechať automaticky vyradiť nepoužité položky. Program pritom zabezpečuje prečíslovanie  všetkých súvisiacich údajov a stráži konflikty číslovania položiek. Počas práce vie kontrolovať výrobné dĺžky podľa použitej ocele.

Výstuž používa voliteľnú definíciu používateľom zadaných skupín výstuže: prvky tvoriace vystužovaciu položku je možné združiť nie len pod pojem položka, ale viacero položiek je možno spájať do logických skupín. Napríklad základy, stropy, steny,… Položky patriace k výstužovej skupine je možno vypínať, prečíslovať a atď. a udržať tak prehľad vo výkresoch výstuže.

Výstuž vypíše na požiadanie použité vystužovacie položky do tabuľky. Jej skladba sa riadi nastaveniami: používateľ môže nechať ignorovať nulové položky,prípadne používať v tabuľke len  položky od zadaného čísla položky. Výsledok je možno uložiť do kresby alebo preniesť do iného programu (tabuľkový editor, textový editor). Konečný tvar tabuľky závisí od použitých ocelí: program robí sumácie podľa profilov a typov ocelí a celkový sumár. Pri zmene postačí jedným kliknutím znovu nechať vytvoriť tabuľku.



Galéria