MSet

Program MSet je podporný nástroj pre CAD produkty spoločnosti Bentley MicroStation, PowerDraft, PowerMap a PowerCivil (v ďalšom len MicroStation) zvyšujúci efektívnosť a komfort kreslenia podľa stanovených kritérií – smerníc. História vzniku siaha do roku 2002, kedy bola na základe požiadaviek z praxe vyvinutá prvá verzia pod názvom Xsettings. .


Detail produktu

MSet využíva skutočnosť, že takmer všetky bežné úkony v MicroStatione sa dajú aktivovať prostredníctvom textových príkazov takzvaných Key-Ins. Po vybratí zvolenej položky zo stromového menu MSetu sa vyšle do MicroStationu jeden alebo viac príkazov, ktoré sa aj bezprostredne vykonajú tak, ako keby boli zadané z príkazového riadku MicroStationu. Tak možno napríklad nastaviť vrstvu, farbu, hrúbku, štýl čiary, vybrať aktívnu bunku, zvoliť kresliaci nástroj a podobne. V pokročilejších verziách smerníc je možné ovládať viditeľnosť vrstiev – jednotlivo aj po skupinách, pripájanie/odpájanie referenčných súborov vrátane riadenia viditeľnosti ich vrstiev a podobne.
 
Pravidlá kreslenia a zároveň aj grafická reprezentácie príkazov v okne MSetu sú uložené v takzvanej SMERNICI, ktorú predstavuje textový súbor vo formáte XML. Používateľ môže tento súbor upravovať podľa svojich potrieb, alebo od neho odvodzovať nové smernice. Štruktúra smernice je navrhnutá tak, aby sa v nej nemuseli opakovať príkazy platné pre celú nižšiu skupinu príkazov (stromové menu), čím sa značne sprehľadní jej zápis.

Základné črty

 • Pracuje s CAD Bentley produktmi verzie V8: MicroStation, PowerDraft, PowerMap a PowerCivil
 • Má používateľsky prívetivé rozhranie, prehľadné menu
 • Pri práci s bunkami, textami a užívateľskými čiarami používa mierku
 • Má štruktúrované stromové menu pre výber príkazov
 • Má možnosť definovania viacerých stromových menu na samostatných stránkach
 • Príkazy a zároveň aj ich grafická reprezentácia sú uložené v SMERNICI vo formáte XML
 • V smernici je možné využiť všetky Key-Ins príkazy ktoré pozná MicroStation
 • Príkazy nadefinované vo vyššom uzle stromu sú dedené nižšími uzlami
 • Nižšie uzly môžu zdedený príkaz, alebo jeho časť pozmeniť
 • Zaznamenáva použitú mierku v DGN súbore
 • Zaznamenáva meno použitej smernice v DGN súbore
 • Pri otvorení DGN súboru automaticky nastavuje mierku a aktivuje príslušnú smernicu
 • Umožňuje rýchly prístup k editovaniu smernice
 • Ukladá nastavenia MSetu do osobného profilu
 • Dôležité nastavenie MSetu sú riešené cez konfiguračné premenné MicroStationu

História 

Aplikácia MSet, v prvých verziách pod menom Xsettings, bola vyvinutá ako alternatíva nástroja MicroStationu – funkcie Settings. Aplikácie MSet do v 4.00 boli vyvinuté pre MicroStation SE, resp. MicroStation J. Verzie 8.xx boli a sú určené pre MicroStation a rodinu PowerDraft verzií 08.05 až 8.11.
 
Podrobnejši informácie nájdete na stránke MSet.