iNGs_Geo Výškopis

iNGs_Geo Výškopis je aplikácia na prácu s výškopisom. Používateľ má k dispozícii množstvo nástrojov ktoré sú zoskupené do dvoch panelov.


Detail produktu

Panel Výškopis obsahuje nástroje:

 • Import z LandXML
 • 2D kresba do 3D
 • Trojuholníková sieť
 • Priemet na trojuholníkovú sieť
 • Vloženie do trojuholníkovej siete
 • Zmena trojuholníkov
 • Kontrola trojuholníkovej siete
 • Export do LandXML
 • Svahové čiary
 • Úsečka v spáde
 • Spád medzi bodmi
 • Spád terénu
 • Vrstevnice

 • Rezy v 3D
 • Priečne rezy terénu
 • Priečne rezy z hrán
 • Umiestnenie rezu na os
 • Rez trojuholníkovou sieťou
 • Profil 3D krivky
 • Pozdĺžny profil terénu
 • Pozdĺžny profil vedenia
 • Export vedenia
 • Kubatúra k rovine
 • Kubatúra medzi povrchmi
 • Porovnanie povrchov

Aplikácia pracuje s trojuholníkovou sieťou ktorá je zapísaná vo výkrese (DGN súbore). Používateľ tak môže na úpravu (pridanie, úpravu alebo zmazanie trojuholníka) použiť priamo nástroje Bentley CAD programu (napr. PowerDraft).

Používateľ má k dispozícii aj nástroje z panelu Body. Tieto slúžia na import súboru so zoznamom súradníc bodov (podporované je bodové aj líniové kódovanie) a prácu s bodmi (napr. vyhľadanie duplicitných bodov) keďže trojuholníková sieť je vytváraná z bodov a hrán. Používateľ však môže na vkladanie bodov a hrán použiť aj nástroje Bentley CAD programu.

Požiadavky

Aplikácia iNGs_Geo Výškopis pracuje v prostredí Bentley CAD produktov MicroStation a PowerDraft vo verziách 2004 Edition (ver. 8.5), XM (ver. 8.9), V8i (ver. 8.11) a CONNECT Edition (ver. 10) a v prostredí Bentley produktov PowerMap, PowerCivil, Power Rail Track, Map Standalone, Map PowerView, OpenBuildings Designer, OpenRoads Designer, OpenRail Designer, OpenBridge Modeler, OpenSite Designer, OpenCities Map a OpenCities Map PowerView príslušných verzií.

Ďalšie info

Dvojstránkový prospekt (PDF dokument).

Podrobné informácie o iNGs_Geo ver. 10.30 môžete nájsť v Používateľskej príručke (PDF dokument).

Viaceré ukážky práce s nástrojmi z panelu Výškopis sa nachádzajú na stránke s videomanuálmi.

Inštalácia a licencovanie

Aplikácia iNGs_Geo Výškopis je odvodená od aplikácie iNGs_Geo, je jej podmnožinou. Plne funkčné sú len nástroje z panelov Body a Výškopis. Ostatné iNGs_Geo nástroje pracujú v demonštračnom režime.


Inštalačný balíček iNGs_Geo aktuálnej verzie 10.30 môžete získať tu:
iNGs_Geo_10.30_setup.exe, resp. iNGs_Geo_10.30_setup.rar
Inštalačný balíček iNGs_Geo verzie 10.30 pre 64 bit prostredie CONNECT Edition môžete získať tu:
iNGs_Geo_10.30_64_setup.exe, resp. iNGs_Geo_10.30_64_setup.rar

(Bez licencie pracuje iNGs_Geo v demonštračnom režime: niektoré nástroje sú rôznym spôsobom obmedzené. Napr. počet importovaných bodov je obmedzený na max. 50, trojuholníková sieť vznikne z max. 20 bodov a pod.)

Ukážky výstupov a dialógových okien aplikácie

Možno by sa Vám páčilo…