iBody

Originálny prístup k návrhu aplikácie umožňuje používať aplikáciu iBody v rôznych nasadeniach: nie len v geodetickej praxi, ale aj všade tam, kde je potrebné zmeniť vstupnú textovú informáciu podľa zadaných pravidiel.


Detail produktu

Úspora času je očakávane výrazná, no dôležitým faktorom je aj to, že používateľ si pri definovaní pravidiel úpravy vstupov ukladá a odlaďuje postup spracovania údajov. Vyhne sa tak opakovaným nastavovaniam a nutným zisťovaniam pri dlhšom časovom odstupe (kedy môžu byť rôzne doplnkové informácie a súvislosti zabudnuté) .
 

Aplikácia iBody spracováva údaje v tzv. linke, čo je sústava zreťazených modulov. Každý modul vykonáva určitú činnosť. Niektoré moduly je možno použiť viackrát (napr. funkčný modul), iné len raz (napr. výstupný modul). V prípade potreby používateľ môže nahliadnuť do medzivýsledkov spracovania údajov cez okno vlastností konkrétneho modulu.

Aplikácia iBody je určená na prácu so zoznamami údajov v textových súboroch. Načíta zo vstupného súboru požadované údaje, spracuje ich a vygeneruje výstupný textový súbor v požadovanej štruktúre údajov.

Inštalačný balíček aktuálnej verzie 1.3.1 môžete získať tu:

Bez licencie pracuje aplikácia v demonštračnom režime (trial mód): maximálny počet spracovávaných riadkov textového súboru je obmedzený na 25.

 Základné vlastnosti

• Windows aplikácia na prácu so zoznamami súradníc
• zo vstupného textového súboru vytvorí podľa nastavených pravidiel výstupný .txt súbor
• rieši všetky bežné úlohy vyskytujúce sa pri konverzii zoznamov súradníc 
• nastavené pravidlá sa dajú uložiť pre opätovné použitie

Prístup k spracovaniu dát

Riadkový pohľad
  – vynechávanie/ponechávanie určitých riadkov
  – nahradenie časti riadkov, zmena oddeľovačov…
• Stĺpcový pohľad
  – práca s hodnotami
  – filtrácie, konverzie, zoradenia, základné matematické operácie…

Možnosť sledovať konverziu aj po krokoch, ako sa transformujú údaje, ktoré riadky boli vynechané a pod. Používateľ má tak možnosť vyskúšať si nastavené procesy a overiť ich ešte pred tým, než bude vygenerovaný výsledok.

Moduly

Vstupný
Činnosti súvisiace s určením vstupného súboru, jeho otvorením a načítaním do pamäti.
Prípravný
Vynechá, alebo naopak ponechá požadované riadky, napr. riadky s poznámkami, riadky obsahujúce určitý text, prázdne riadky, nahrádza časti textu iným, manipuluje s oddelovačmi (medzery, tabulátory), odstraňuje hlavičky a päty súborov atď. 
Priraďovací
Definuje stĺpce a premenné linky.

 • Stĺpce sú spravidla naviazané na niektoré hodnoty vo vstupnom súbore, alebo sú prázdne, pripravené pre neskoršie použitie.
 • Premenné sú určené na uloženie výsledkov operácií funkčných modulov.
  Rozdiel medzi stĺpcom a premennou: stĺpec je pole hodnôt, každá hodnota pre jeden riadok, premenná má len jednu hodnotu (spoločnú pre všetky riadky a viditeľnú zo všetkých riadkov).
Funkčný
Modul vykonáva všeobecné funkcie:

 • matematické operácie medzi stĺpcami resp. premennými navzájom alebo v kombinácii s konštantou
 • filtrácia podľa hodnôt
 • konverzné operácie, napr. konverzie
  48° 01′ 46.76″ > 48° 01.78′ > 48,02966° a opačne
 • prečíslovanie bodov
 • nahradenie kódov podľa prevodnej tabuľky kódov
 • prevod súradníc medzi ETRS89 a JTSK03 v oboch smeroch
 • prevod súradníc medzi JTSK a JTSK03 v oboch smeroch
Výberový
Vynecháva, alebo naopak ponecháva riadky podľa externého zoznamu bodov. Zoznam bodov je textový súbor, v ktorom je v prvom stĺpci číslo bodu. Prípadné ďalšie stĺpce sú ignorované. 
Zoraďovací
Zoraďovanie záznamov (riadkov) vzostupne/zostupne podľa požadovaných stĺpcov. 
Formátovací
Zostavuje dokument pre výstupný súbor, vie doplniť hlavičku, pätu, zvolené oddeľovače, počty desatinných miest, konštanty a veľa ďalších vecí. 
Výstupný
Stará sa o činnosti spojené so zápisom výsledného dokumentu do súboru. Vie odvodiť meno výstupného súboru zo vstupného súboru, má možnosť upozorniť na prepísanie existujúceho súboru, po zápise má možnosť okamžite zobraziť výsledok v Notepade a pod. 

Príklady

Súčasťou inštalácie aplikácie iBody je aj 17+ príkladov na ktorých sa dá program vyskúšať. Príklady sa po inštalácii na počítači nachádzajú v priečinku C:/Users/Public/Documents/iBody – príklady/
( v prípade OS WinXP je to v priečinku C:/Documents and Settings/All Users/Documents/iBody – príklady/ )

Tieto príklady môžu používateľovi slúžiť aj ako návod na riešenie najrôznejších úloh z bežnej praxe. Inými slovami: skôr, ako začnete riešiť váš konkrétny problém, pozrite sa na príklady, možno medzi nimi nájdete už hotové riešenie…

Postup, ako zo vstupného textového súboru vznikne výstupný textový súbor, je zapísaný v iBody linke – súbor s príponou .ibl.