OpenRoads ConceptStation

Detail produktu

Rýchly koncepčný návrh cestných komunikácií

OpenRoads ConceptStation umožňuje rýchlo vytvárať návrh komunikácií a mostov. Inteligentný model možno prispôsobovať dynamicky podľa názoru projektanta. Aplikácia kombinuje intuitívne nástroje pre interaktívny návrh s funkciami presného zadávania parametrov diela. Práca v plnom 3D modeli umožňuje vyhodnocovať priebežne výsledný návrh a jeho koordináciu s okolím. Priebežne možno tiež získať informáciu o bilanciách projektu, prípadne aj o ich nákladoch.

Práca v kontexte

OpenRoads ConceptStation využíva širokú škálu formátov pre zorientovanie projektu v konkrétnej lokalite: terénne modely, rastrové formáty, 2D vektorové podklady, 3D vektorové modely, tzv. reálne siete z vyhodnotenia fotogrametrickými metódami a ďalšie. Rozumie súradnicovým systémom, preto vie použiť aj verejne dostupné mapové podklady a geopriestorové dáta. Výrazne sa takto skracuje etapa prípravy podkladov a celkový čas prípravy návrhu diela. Používateľ tiež pracuje stále v kontexte danej lokality.

Návrh diela

Pripravené funkcie umožňujú rýchle modelovanie zámeru: na základe šablón navrhnúť teleso komunikácie a vybaviť ho požadovanou výbavou: osvetlenie, zábradlia, zvodidlá, dopravné značenie a pod. Mosty rôzneho typu sa vkladajú v 3D modeli s podporou zobrazenia v pozdĺžnom profile. Predpripravená knižnica šablón typov mostov umožňuje modelovať požadovanú konštrukciu. Dynamické modelovanie polí, opôr, prípadne kompletnej dĺžky alebo typu mostnej konštrukcie dáva dostatok voľnosti pri hľadaní finálneho návrhu. K dispozícii je aj možnosť navrhnúť klopenie telesa komunikácie.

Editácia diela prebieha v interaktívnom režime: polomery, sklony, dĺžky – to všetko je možné zadať v jednoduchom rozhraní priamo na mieste.

V pozdĺžnom profile je možné doladiť návrh nivelety na presné požadované hodnoty, súčasne kontrolovať začlenenie telesa koridoru do terénu v 3D modeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledovanie projektového zámeru

Celý návrh stavby funguje ako parametrický model s automatickým zapracovaním telesa do terénu. Pri zmene typu komunikácie prebehne aktualizácia modelu s okamžitou odozvou. Udržujú sa pri tom väzby navrhnuté projektantom, prípade sa aktualizujú podľa zadania.

Aplikácia umožňuj vytvárať viacero alternatívnych návrhov a vyhodnocovať ich vplyv na okolie ako aj nákladovosť návrhu.

Využitie koncepčného návrhu pre ďalší postup

OpenRoads ConceptStation automatizuje návrh zámeru. Všetky vytvorené dáta je možné použiť pre ďalšie projektové stupne v aplikáciách rodiny OpenX. : geometriu, model terénu, šablóny pr.rezov a aj vlastný koridor/teleso komunikácie. Výrazne sa tak šetrí čas obmedzovaním nutného „reprojektovania“ už pripravrných modelov.

Vizualizácia návrhu

Parametrický model možno prezentovať a overovať celé výsledné riešenie. Pracuje sa teda priamo na vytváranom modeli, žiadna transformácia alebo konverzia. Na modeli je možné overiť si priestorové riešenie, viditeľnosť objektov, prípadne aj kolízie medzi objektami.

Do OpenRoads ConceptStation je  integrovaná aplikácia  LumenRT Designer. Umožňuje simulovať pohyb vozidiel, prípadne simulovať jazdu z pohľadu vodiča. Využiť sa dá aj simulácia ročných období, rôzneho typu slnečného svitu alebo hmly. Vložené objekty stromov a vegetácie sa priebežne prispôsobujú zadanému obdobiu: zmena farby porastu, zmena olistenia stromov a pod. Vytvára štúdie osvitu alebo aj samostatný výstup vo forme interaktív-neho 3D modelu stavby. Takýto model je možné distribuovať partne-rom na posúdenie.