iNGs_Zakazka

iNGs_Zakazka je pôvodné riešenie iNGs pre sledovanie spotreby času a prostriedkov na projektoch.


Kategória:

Detail produktu

iNGs_Zakazka je pôvodné riešenie iNGs pre sledovanie spotreby času a prostriedkov na projektoch. Je určená pre výkonný management spoločnosti, využíva pritom výhody centralizovaného úložiska dát a plne elektronickej komunikácie v rámci firmy. 

Základné vlastnosti

Riešenie iNGs_Zakazka je skladá zo základnej aplikácie a sady zákaznícky orientovaných úprav na aktuálne podmienky používateľa. Základná aplikácia je typu klient-server, t.j. používatelia pracujú s dátami uloženými na serveri vo viacužívateľskom režime.

iNGs_Zakazka

V štandardnom balíku sú zahrnuté základné funkcie na zber údajov o odpracovaných hodinách, zber údajov o zákaz-kách spolu s niekto-rými bežnými výstupmi.
 
Pri nasadzovaní aplikácie konzultujeme so zákazníkom jeho konkrétne podmienky a na ich základe základnú aplikáciu dopĺňame o nové potrebné funkcie s cieľom čo najlepšie začleniť aplikáciu do infraštruktúry firmy.
 
Vzhľadom na prístup k celkovému nasadeniu riešenia, je možné po dohode pridávať ďalšiu funkcionalitu, napr. možnosť zahrnúť odkazy na konkrétne dokumenty (DOC, PDF, XLS) na disku ku jednotlivým položkám agendy (zákazka a jej dokumenty, pracovníci a ich zmluvy a pod.). 

Výhody

 • Úspora času: zjednodušenie procesu vypĺňania a schvaľovania pracovných výkazov
 • Úspora prostriedkov: vylúčenie papierového cyklu spracovania pracovných výkazov a zákazkovej agendy,  kontrolné tlače sú umožnené
 • Rýchly nábeh používania (štandardné rozhranie)
 • Lepšia ochrana citlivých dát: centralizácia, zálohovanie, šifrovanie, riadenie prístupu
 • Rýchla odozva systému: zadané údaje sú okamžite k dispozícii pre vyhodnocovanie
 • Detailné prispôsobenie aplikácie podmienkam zákazníka
 • Nízke náklady na obstaranie a prevádzku – dodávka „všetko v jednom“

Základné funkcie

 • Bežné rozhranie Windows
 • Databázová aplikácia v prostredí Windows
 • Šifrovanie údajov
 • Centrálne riadenie prístupových práv
 • Jednotný klient, jedinečné prístupové heslo
 • Filtrovanie zobrazovaných údajov
 • Filtrovanie tlačových výstupov
 • Možnosť prispôsobenia klienta
 • Editovateľné číselníky potrebných údajov (druhy hodín, typy zákaziek, zoznam pracovných funkcií, zoznamy pracovníkov)

Pracovné výkazy

Podkladová agenda, ktorá tvorí podkladové dáta pre ďalšie spracovanie. Jej zadávanie sa deje do formulára, ktorého formu si navrhne zákazník.

Zabudované kontroly a postupy schvaľovania umožňujú zachytiť nie len bežné nepresnosti ale aj systémové nedostatky v zadaní (overenie nadriadeným alebo  mzdovým oddelením). História poskytuje informácie o „živote“ pracovného výkazu. Jednotliví zamestnanci majú možnosť  „vidieť“ len svoje pracovné výkazy, ich nadriadení „vidia“ výkazy len svojich podriadených.
 
Samostatnou skupinou oprávnených osôb sú poverené osoby, ktoré môžu pracovať so všetkými výkazmi – typicky vedenie spoločnosti, resp. administratíva. 

Vyplnené pracovné výkazy môže oprávnený  používateľ prezerať, editovať a prípadne aj tlačiť na tlačiarni alebo do súboru. Pri práci s výkazmi sú k dispozícii filtrovacie nástroje, preto je možno ľahko vyhľadať napr. všetky pracovné výkazy daného pracovníka za určené obdobie.

Po ukončení práce ho „odošle“ do stavu pre schválenie nadriadenému, resp. vráti podriadenému. Automatická emailová notifikácia zabezpečí priebežnú informovanosť o postupe spracovania výkazov pri každej zmene stavu výkazu.

Zákazky

Aplikácia iNGs_Zakazka má k dispozícii priestor pre ukladanie údajov o zákazke, a jej subštruktúre (objekty, časti). Sledovať možno:

 • Základné údaje
 • Druh zákazky – zoznam druhov definuje zákazník
 • Objekty – súčasti, ktoré tvoria štruktúru zákazky
 • Zmluvy o dielo – zoznam uzavretých zmlúv s údajmi zo zmluvy
 • Kooperácie – zoznam uzavretých kooperácií na danú zákazku s údajmi o kooperácii
 • Fakturácie – zoznam vystavených faktúr s celkovými sumami a dátumami
 • Hodiny – aktuálne spotrebovaný počet hodín po pracovníkoch, možnosť filtrovania
 • Iné poznámky

K dispozícii je prehľadná tabuľa údajov o zákazke. 

Podklady pre odmeňovanie

Na základe všetkých dát aplikácia pripraví podkladové dáta pre najvyššie vedenie ako podporu rozhodovania o pridelení odmien. Tento modul je k dispozícii len jednotlivým povereným pracovníkom. Typicky je predmetom prispôsobenia štandardnej aplikácie pre podmienky zákazníka. 

Výstupy

Aplikácia umožňuje štandardne tlač priamo na tlačiareň alebo do súboru XLS. Šablóny pre tlač do XLS sú prispôsobiteľné na konkrétne podmienky zákazníka, navyše každý výstup si môže používateľ dolaďovať nastavením filtrácie údajov..
 
Základné výstupy: pracovný záznam zamestnanca, informačný list o zákazke,  výkaz spotrebovaného času podľa druhu hodín, výkaz spotrebovaného času podľa zákaziek. Iné výstupy môžu byť dopracované v procese prispôsobovania podmienkam zákazníka.
 
Každý výstup je možné nastavovať filtrovaním dát, t.j. nastavovať druhy podkladov, limitovať časové obdobie a pod.

Dokumentácia a podpora

Súčasťou dodávky je online príručka, ktorá je po nasadení aplikácie k dispozícii všetkým pracovníkom zákazníka. Skúsenosti ukazujú, že takáto forma šírenia dokumentácie spolu s inštruktážnymi video nahrávkami je dostatočná na štart používania aplikácie pre bežného zamestnanca.
 
Pre skupinu nadriadených postačuje 2 hodinová konzultácia na zoznámenie sa s funkciami určenými pre nadriadených pracovníkov (schvaľovanie výkazov)
 
Podľa dohodnutých podmienok poskytujeme online podporu (e-mail, telefón). Zmeny, ktoré nemajú zásadný charakter sú zahrnuté v záruke. Posúdenie závažnosti zmien na dohode konečného zákazníka a dodávateľa.

Systémové požiadavky

MS Windows 2000/XP/Vista, Pamäť min 512 Mb, Disk priestor min. 60 Mb. Aplikácia sa dodáva ako kompletné riešenie, licenčné poplatky pre využívané technológie  sú zahrnuté  v cene.

Prezentácia