Bentley

POZEM SR je aplikačný program určený pre podporu projektovania pozemkových úprav v prostredí grafického systéme MicroStation V7.1/J a MicroStation GeoOutlook V7.1. (od verze 3.00 MicroStation 2004 Edition a PowerMap 2004 Edition). Systém POZEM SR slúži na komplexné spracovanie pozemkových úprav (ďalej len PÚ). Tento produkt firmy HSI ma za sebou už 10 rokov vývoja v Českej republike. Využívajú ho pozemkové úrady v ČR a väčšina projekčných kancelárií v ČR. 

Systém obsahuje funkcie pre prípravu a spracovanie grafických i databázových dát, pre výpočet nárokov a pre tvorbu projektu komplexných PÚ v rámci platnej legislatívy. Vstupom z hľadiska databázových dát sú súbory výmenného formátu (*.FUVI a *.DBF) informačného systému katastra nehnuteľností (ISKN). K príprave grafických dát sú k dispozícii funkcie pre načítanie VGI súborov, čistenie kresby, automatickú tvorbu uzavretých plôch a riešenie vnorených plôch. Projektovanie PÚ sa robí v prostredí, kde je pri umiestňovaní parcely priebežne zobrazovaná cena, výmera a podiel novej parcely na celkovej nárokovanej výmere v percentách. Súčasne s umiestnením parcely je automaticky robené oceňovanie.   K dispozícii sú ďalej informácie o rozdelení každej pridelenej parcely na diely podľa BPEJ, údaje o uspokojení nárokov v percentách jednotlivo za každú parcelu i celkovo za všetky pridelené parcely. V prostredí systému MicroStation je možné vytvárať aktuálne prehľady ako o stave súčasnom, tak i o navrhnutom stave vo fáze projektovania. Sú to napr. zoznamy parciel, zoznam vlastníkov či listov vlastníctva, kalkulácia odsúhlasenia pozemkovej úpravy užívateľom, funkcie pre výpočet dĺžky hranice pre vytyčovanie atď. Rovnako je možné v grafike vyhľadávať prvky podľa rôznych kritérií, napr. nájsť všetky plochy s určitou výmerou a pod. Nástroj Kresba poskytuje užívateľom funkcie pre ľahkú tvorbu prvkov digitálnej katastrálnej mapy a ostatných odovzdávaných digitálnych máp. 

Pre prípravu a správu dát pre pozemkové úpravy má užívateľ k dispozícii: 
· dávkové načítanie súborov katastra nehnuteľností (FUVI, VGI) a ich prevod do pracovných súborov 
· nástroje pre dodatočnú úpravu dát v databázach 
· dávkové či poloautomatické prepojenie mapy BPEJ k tabuľke obsahujúcej kódy BPEJ a ceny vrátane kontrol 
· dávkové či poloautomatické prepojenie parciel k tabuľke parciel katastra nehnuteľností vrátane kontrol 
· funkce pre tvorbu cenové mapy 
· možnosť poloautomatického zlúčenia viacnásobne zapísaných vlastníkov v DB a rozdelenie informácií o vlastníkovi do samostatných položiek 
· funkcie pre prípravu, tvorbu a úpravu grafických prvkov a nástroje uľahčujúce tvorbu grafických prvkov 
· funkcie pre prácu s výškopisom, digitálny model terénu, tvorba vrstevníc, tvorba profilov atď. 

Pre vyčíslenie nárokov pre pozemkové úpravy má užívateľ k dispozícii: 

· vyhodnotenie opravného koeficientu výmer 
· dávkové vyhodnotenie ceny, grafické, zamieňané, zahrnuté výmery parciel vstupujúcich do pozemkových úprav 
· dávkové vyhodnotenie cien trvalých porastov vrátane cien solitérov 
· dávkové vyhodnotenie druhov pozemkov a spôsob využitia nehnuteľnosti pri parcelách 
· dávkový výpočet tvorby nároku na projekt vrátane hromadného prerozdelenia podielov 
· definícia podielového spoluvlastníctva a jeho využitie pri tvorbe nároku pre projekt 

Pre tvorbu projektu pozemkových úprav má užívateľ k dispozícii: 

· funkcie pre návrh nových parciel 
· dávkové vyhodnotenie ceny, grafické a zamieňané výmery parciel vystupujúcich z pozemkových úprav 

Funkcie, ktoré slúžia na generovanie výstupov: 

· tvorba tabuliek RPS i RNS 
· možnosť vytvorenia tabuliek Kombinatórií so všetkými potrebnými výpočtami 
· vytvorenie protokolu o Vyrovnaní vlastníkov 
· vytvorenie popisná časť k Rozdeľovaciemu plánu – tabuľky Výkazu výmer. 
· tvorba zoznamov a registrov 
· export dát do FUVI a VGI