Informácie o spracúvaní osobných údajov

KONTAKTNÝ FORMULÁR iNGs spol. s r.o.

 

V týchto informáciách o spracúvaní osobných údajov („Informácia“), ku ktorému dochádza vyplnením online kontaktného formulára spoločnosti iNGs, spol s r.o. (ďalej len „spoločnosť iNGs“) umiestneného na jej webovej stránke zo strany návštevníka webovej stránky („dotknutej osoby“), poskytuje  spoločnosť iNGs ako prevádzkovateľ dotknutej osobe informáciu o podmienkach spracúvania jej osobných údajov ako aj o jej právach v súlade s článkom 13 Všeobecného nariadenie o ochrane údajov ( „GDPR“) .

 

Cieľom tejto Informácie je poskytnúť dotknutej osobe komplexnú a zrozumiteľné informáciu, ako spoločnosť iNGs nakladá s osobnými údajmi, ktoré zbiera a následne spracúva po vyplnení online kontaktného formulára dotknutou osobou.

 

Za dotknutú osobu sa považuje, každý návštevník webovej stránky spoločnosti iNGs, kto poskytne v požadovanom rozsahu svoje osobné údaje vyplnením online kontaktného formulára spoločnosti iNGs a následne ho zakliknutím odošle.

 

Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľom a teda subjektom, ktorý bude spracúvať osobné údaje poskytnuté dotknutou osobu prostredníctvom online kontaktného formulára spoločnosti iNGs je:

 

Spoločnosť iNGs, spol s r.o,. so sídlom Hany Meličkovej 4, 841 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.22522/B.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

 

Účely spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytne prevádzkovateľovi vyplnením kontaktného formulára slúžia na:

 

  1. spätné kontaktovanie dotknutej osoby vrátane zaslania odpovede na správu/dopyt dotknutej osoby;
  2. zasielanie marketingových materiálov (ak dotknutá osoba poskytne svoj súhlas)

 

Právny základ spracúvania osobných

Právnym základom  v prípade oboch účelov je podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas, ktorý osobitne pre každý účel dotknutá osoba poskytne.

 

Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, bez toho aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

 

Kategórie príjemcov

Osobné údaje budú sprístupnené poskytovateľovi webhostingu.

 

 

Prenos do tretích krajín

Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 

 

Doba uchovávania

V prípade kontaktovania dotknutej osoby budú osobné údaje uchovávane po dobu nevyhnutnú na jej kontaktovanie/vybavenie jej správy (dopytu), maximálne však po dobu 30 dní.

V prípade zasielania marketingových materiálov je doba uchovávania 1 rok.

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Práva dotknutej osoby

Podľa článkov 15 až 21 GDPR má dotknutá osoba nasledovné práva:

 

 

Práva si môže uplatniť dotknutá osoba u prevádzkovateľa na kontaktnej adrese alebo prostredníctvom emailového/telefonického kontaktovania.  

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou

Poskytnutie osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára spoločnosti iNGs je dobrovoľné. V prípade, že má návštevník webovej stránky spoločnosti iNGs záujem, aby bol zo strany spoločnosti iNGs kontaktovaný resp. aby obdržal odpoveď na zaslanú správu/dopyt, bude spoločnosť iNGs potrebovať emailový kontakt alebo iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že nebude možné kontaktovať dotknutú osobu, iné následky nie sú.

 

 

Posledná aktualizácia informácie: 23.2.2023