iNGs homepageO ns/
iNGs spol. s.r.o.
Jakova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

iNGs_STN013411_plus

Kninica znaiek v zmysle ako aj nad rmec STN 01 3411 Mapy vekch mierok.
 
iNGs_STN013411_plus obsahuje vetky bodov (bunky) a lniov (pouvatesk iary) znaky definovan v STN 01 3411 Mapy vekch mierok plus znaky nad rmec STN 01 3411, konkrtne:
  • bodov znaky ako napr.: Smerov ruica, znaky pouvan pri kreslen trs optickch veden ako napr. rzne Optick spojky, znaky pouvan v katastrlnej mape, polohopisnom a geometrickom plne ako napr. Ostatn plocha, Komunikcia a mnostvo alch,
  • lniov znaky ako napr.: Hranica intravilnu, Rozhranie presnosti mapovania, rzne Ploty s podmrovkou (dreven, drten, iv a ohradn), rzne Hranice (vlastncka, zhora neviditen, pohybliv, neznaten, podzemn a sporn) so zlukou, s malou zlukou a zruen, Hranica obvodu projektu pozemkovch prav, Priemet okraja strenho pl᚝a, Chrniky (normlna, rozren a rozren 2x), Vedenie VO, Oznamovacie vedenie OK a alie.
Pomenovanie znaiek v iNGs_STN013411_plus vychdza z STN 01 3411, men znaiek s identick s poradovmi slami znaiek ktor s uveden v STN 01 3411.
 
Vetky mapov znaky obsiahnut v iNGs_STN013411_plus s vyobrazen tu:  iNGs_STN013411_plus.pdf

iNGs_STN013411_plus vychdza z kninice znaiek iNGs_STN013411 ver. 4 ktor je doplnen o viacer bodov a lniov znaky. Doplnen je tie mnostvo znaiek ktor id nad rmec STN 01 3411 avak v praxi sa asto pouvaj.

Do iNGs_STN013411_plus je tie zapracovan Zmena 1, nadvzujca na STN EN ISO 11091, konkrtne znaky Existujci strom, Navrhovan strom a lniov znaka Plot.
 
iNGs_STN013411_plus je uren pre prostredie Bentley CAD programov MicroStation, PowerDraft, PowerMap, PowerCivil a pod. vo verzich V8.

Obsahom dodvky iNGs_STN013411_plus s sbory:
  • STN013411.cel - kninica znaiek (buniek) v zmysle STN 013411,
  • STN013411.rsc - kninica iar v zmysle STN 013411,
  • STN013411_plus.cel - kninica znaiek (buniek) nad rmec STN 013411,
  • STN013411_plus.rsc - kninica iar nad rmec STN 013411,
  • iNGs_STN013411_plus.pdf dokument v ktorom s vykreslen vetky znaky obsiahnut v iNGs_STN013411_plus.