Power Rail Track

Power Rail Track obsahuje úplnú funkcionalitu pre návrh železničných tratí rôzneho druhu. Postavený je na základoch rodiny aplikácií InRoads, ktoré rozširuje o funkcie potrebné pre projektanta železníc.


Detail produktu

Aplikácie rodiny „Bentley Rail“

Power Rail Track patrí do rodiny železničných aplikácií Bentley Systems:

  • Power Rail Track
  • Bentley Rail Track
  • Bentley Rail Track Suite

Okrem týchto aplikácií sem patrí aj systém na návrh trakcie:

  • Power Rail Overhead Line
  • Signal Relay

Rodina produktov InRoads – do ktorej patrí aj PowerRailTrack – pracuje s formátmi dát, ktoré sú vzájomne kompatibilné. Umožňuje to pohodlnú výmenu údajov medzi spolupracujúcimi tímami.

Schéma zobrazujúca vzájomnú kompatibilitu dát vytváraných v aplikáciách pre návrh líniových stavieb od Bentley.

Základná charakteristika:

Power Rail Track je samostatne bežiaca aplikácia so zabudovanou funkčnosťou nasledovných aplikácií od Bentley :

  • MicroStation
  • Rail Track
  • Map
  • Survey
  • Storm&Sanitary
  • Bridge

Je to typická aplikácia typu „všetko-spolu“  (all-in-one) s dobre nastavenou cenou. Power Rail Track obsahuje plnú funkcionalitu CAD-u MicroStation.

Okrem nástrojov na prácu s grafikou sú k dispozícii všetky nástroje známe z rodiny CAD-ov Bentley: priama podpora viacerých formátov (DGN,DWG, DXF, …) pre 2D aj 3D spracovanie, silné funkcie pre prácu s referenčne pripojenými dátami: vektorovými, rastrovými z lokálneho pripojenie alebo cez WMS a najnovšie aj podpora mračien bodov, priestorové modelovanie (ako povrchové, sieťové a aj objemové), vizualizačné nástroje s podporou mapovania materiálov, RPC buniek, rôznych režimov vizualizácií a tiež tvorby animácií nad jadrom Luxology, široké možnosti konfigurácie pre prácu v tíme, podpora digitálneho podpisu aj digitálnej ochrany dát a navyše tiež ponúka tiež možnosť zisťovania kolízií prvkov vo výkrese.

Používateľ má k dispozícii všetky nástroje pre finalizáciu výkresovej dokumentácie v rámci možnosti distribúcie cez technológiu „i-model“ alebo export do PDF aj v 3D.  Samozrejme systém podporuje tiež prácu v riadenom prostredí na správu dokumentácie Bentley ProjectWise.

Ku známej výbave ako sú AccuDraw, AccuSnap, alebo dynamické pohľady Power Rail Track prináša CivilAccuDraw – špecializovaný nástroj pre presný vstup špeciálne pre dopravných inžinierov a geodetov.
Power Rail Track sa vyznačuje jednotným integrovaným  pracovným prostredím. Po naštartovaní sú k dispozícii všetky potrebné funkcie. Okrem integrovaného menu je možné používať aj Prieskumníka projektu, kde sú prehľadne dostupné všetky nástroje pre návrh a spracovanie inžinierskeho diela.

 Rozhranie

•    Upraviteľné bežnými nástrojmi
•    Pravé tlačítko  myši (vs. tlačítka v dialógoch)
•    Stromová organizácia dát
•    Plná integrácia s CAD motorom (MicroStation)
 
 

Používanie

Priložený obrázok ilustruje orientačný postup používania aplikácie. Nie je samozrejme záväzný. Používateľ môže zvoliť vlastné postupy, prípadne využívať jednotlivé funkcie aplikácie samostatne. Okrem uvedeného postupu je možné aplikáciu využívať rôznymi inými spôsobmi. 
 

Prehľad funkcionality

• plnohodnotný CAD na báze MicroStation
• Zber a vyhodnotenie meraní
• Digitálne modelovanie terénu
• Geometrické úlohy
• Interaktívny návrh smerového a výškového vedenia
• Definovanie vzorových priečnych rezov a podmienok pre generovanie telesa
• Prevýšenie, klopenie
• Výhybky
• Regresia
• Pokročilé vytváranie telesa líniovej stavby
• Pozdĺžne a priečne rezy
• Výpočty kubatúr, hmotnica
• Výpisy a výkazy, vyhodnotenie
• Tvorba telesa
• Obalové krivky
• Import, export dát
• Návrh kanalizácie
• Bentley Map
• Geometria mostov
• Výkazy, reporty
• Návrh geometrie mostov
 

Modelovanie povrchov

• Načítanie dát z rôznych zdrojov
• Spracovanie meraní, kódovanie
• Generovanie modelov, vrstevníc, výškových
• Editácia modelov : jednotlivé body alebo po hranách
• Modelovanie nových tvarov, dopĺňanie modelu o domerané body a hrany
• Vyhodnocovanie : rezy, profily, objemy, plochy
• Doplnkové funkcie : napr. analýzy režimu vody alebo exporty do rôznych formátov, generovanie izopachových povrchov, transformácie povrchov, …
 

 

Geometrie

• Geometria je súhrn údajov o bodoch a prvkoch vedení
• Výbava na smerové aj výškové trasovanie
• podpora rôznych prechodníc
..aj kubická parabola podľa „CZ úpravy“, bloss, …
• práca s prevýšením
návrh, posúdenie, kontrola
• kontrola návrhu
• regresná analýza
smerovo aj výškovo
• Súbor .ALG = geometrický projekt, miesto, kde sú uložené údaje o navrhnutej geometrii trasy
• Obsah .ALG – štrukturované úložisko:
  – Geodetické „COGO“ body
  – Smerové vedenie
  – Výškové vedenie
  – Výhybky
  – Prevýšenie
 

 

Výškové vedenie

Prevýšenie

 Prevýšenie

• Súčasť geometrie
• Definícia rôznymi metódami
– podkladom sú nastavenia
• Následná editácia a doladenie pre konkrétny projekt
• Definícia klopenia využitá pri modelovaní telesa 

 Výhybky

 Výhybky

• Súčasť geometrie
• Samostatný typ geometrie
• Knižnica výhybiek
• Editor knižnice výhybiek
• Nástroje na vkladanie a modifikáciu výhybiek na trase
• Editor napojenia – silný nástroj
• Definície výhybiek dodávané v inštalácii aplikácie:
  – AREMA
  – ADIF, FGC, TRANVIA
  – Denmark
  – German Rail
  – German Light Rail
  – Indian Railways
  – OBB
  – ProRail
  – Russia
  – South Africa
  – UK 113A and NR60

   

 Šablóny

• Vzorové riešenia priečneho profilu
• Šablóny použité pozdĺž trasy
• Editor šablón
• Parametričnosť prvkov šablóny: body sú vzájomné prepojené
• Pravidlá pre použitie segmentov
• Štýly pre body a segmenty šablóny – využité pri modelovaní telesa
• Komplexné testovanie šablóny ešte pred modelovaním telesa

 

 Modelovanie telesa

• Dva modeláre:
   – Rýchly modelár
   – Návrh cesty (plný modelár)
• Rýchly modelár – pre štúdie a jednoduchšie projekty
• Návrh cesty – plný modelár, všetky možnosti
 

 Rýchly modelár

• Modelovanie telesa v jednoduchšom režime
• Rýchle generovanie
• Režim s jednou šablónou
• Možnosti zjemnenia modelu
 

 Návrh cesty

• Plné vybavenie pre návrh telesa
• Kombinácia šablón
• Riadenie bodov šablón rôznymi metódami
• Výnimky koncových podmienok
• Sekundárne trasy pre riadenie modelovania telesa
• Okrajové podmienky
• Detailné nastavenia možností modelera
• Priebežné kontrola nastavených podmienok ešte pred generovaním výsledného modelu
• Možnosť editácie jednotlivých pozícií šablón po trase
• Vytvorenie výsledného 3D modelu
• Následná vizualizácia návrhu funkciami pre prácu s digitálnym modelom

Kanalizácia

• Návrh kanalizačnej sústavy nad existujúcim modelom (povrchu alebo telesa) a s väzbou na vedenie trasy.
• Podpora automatického napájania na existujúce prvky kanalizácie medzi sebou
• Modifikovateľná knižnica prvkov kanalizácie, nástroje na jej editáciu
• Využitie existujúcich 2D dát pre návrh
• Analytické modely podľa Maninga, Colebrook-White-a, Bernouli
• Základný návrh kanalizácie podľa definovateľných tabuliek, výpočty odtoku vody, započítanie vplyvu vsakovania, využitia územia
• Popisovanie a výkazy projektu kanalizácie
• Definovateľné výstupy

 Vyhodnotenie, dokumentácia

• Pozdĺžne profily a Priečne rezy
• Rôzne metódy definovania riadiacich čiar rezov
• Nastavenia výstupov
• Automatické zobrazovanie križujúcich a premietnutých prvkov modelu (napr. inžinierske siete alebo iné bodové objekty)
• Využitie už priradených nastavení prvkov (napr. štýly určujúc vizuálne nastavenia zobrazovaných prvkov)

Kubatúry

• rôzne metódy výpočtu
• medzi povrchmi alebo po priečnych rezoch
• vykazovanie v kresbe alebo v textových reportoch
 

 

 Reporty

• rôzne druhy výstupných reportov
• prispôsobiteľné formáty výstupy
• založené na technológii XML
• výber výstupu: HMTL, PDF, TXT, prípadne kopírovanie do ľubovoľnej aplikácie
 

Obalové krivky vozidile

• Obalové krivky aj plochy
• Podľa geometrie (H,V,prevýšenie)
• Knižnica a editor vozidiel

 

 Doplnkové aplikácie

• Hydraulika a hydrológia
• Exporty Leica, Trimble, …
• Správca premenných
• GENIO translator
• LandXML translator
• Export údajov geometrie
  – Plasser & Theurer tampers (ALC and WinALC systems)
  – Matisa tampers (the PALAS system)
  – Trimble
  – Leica 

 Prispôsobenie

• Preferencie .. nastavenia aplikácie a funkcií
• Podkladové dáta .. tabuľky prevýšení, rozšírení, …
• Vzorové šablóny .. používateľsky modifikovateľné
• Šablóny výkazov .. dodané s produktom + od partnera
…a tiež
• Návrhy postupov .. z info zdrojov + od partnera 

 Kde nájsť ďalšie informácie

• Dokumentácie k produktom (EN) http://docs.bentley.com
• Výmena informácií
  – http://communities.bentley.com
  – http://www.cadlexikon.sk
  – http://www.youtube.com/user/

BentleyCivil, SelectBentley, Bentleysystemshk, Archway Systems, EnvisionCAD, Jeffmcleod1, ustnguru, mbuilds.