iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

iNGs_Geo zoznam zmien

V iNGs_Geo 8.90 oproti staršej verzii 8.20 pribudlo:

• 64 bit platforma CONNECT Edition (ukážka štartu iNGs_Geo)

• možnosť pracovať s 11 a 12 cifernými číslami bodov

• nástroje Prehľad parciel, Výber parciel, Tvorba parciel a Export do VGI v paneli Kataster

• vylepšenie nástrojov Import VGI kresby a Import VGI bodov

• nástroje Pozdĺžne a priečne odchýlky, Priečne odchýlky na líniách a Zvýraznenie vrcholov v paneli Mapa

• rozšírenie možností nástrojov Priečne rezy terénuPriečne rezy z hránPozdĺžny profil terénu a Pozdĺžny profil vedenia
YouTube logo

• nástroj Umiestnenie rezu na os v paneli Výškopis

• viacero ďalších drobných vylepšení...

Podčiarknuté texty (hyperlinky) odkazujú na video nahrávky umiestnené na YouTube. Väčšina nahrávok je v HD rozlíšení.

V iNGs_Geo 
8.20 oproti staršej verzii 7.50 pribudlo:

• rozšírenie možností nástrojov Výber bodov a Výber bodov pozdĺž prvku

• rozšírenie možností importu VGI, rozdelenie do 2 nástrojov Import VGI kresby a Import VGI bodov
• nástroje Pripojiť WMS a Najbližšia kružnica v XY v paneli Mapa

• nástroje Spád terénu a Pozdĺžny profil 3D osi v paneli Výškopis

• rozšírenie možností nástrojov Priečne rezy z hrán a Porovnanie povrchov

• nástroj Zaokrúhlenie súradníc v paneli Súradnice
• nástroj Výber prvkov podľa času v paneli Iné

• viacero ďalších drobných vylepšení...

V iNGs_Geo 7.5 oproti staršej verzii 7.0 pribudlo:

• nástroj Výber bodov pozdĺž prvku v paneli Body

• rozšírenie možností nástroja Prečíslovanie bodov

• nástroje Import VGI a Vloženie tabuľky v paneli Mapa

• nástroje Spád medzi bodmi a Porovnanie povrchov v paneli Výškopis

• nástroj Zmena kvadrantu v paneli Súradnice

• viacero ďalších drobných vylepšení...


V iNGs_Geo 7.0 oproti staršej verzii 6.4 pribudlo:

• rozšírenie možností nástroja Import bodov

• nástroje Vkladanie bodov na prvok a Odstránenie popisov bodov v paneli Body

• rozšírenie možností nástroja Zmena mierky

• nástroj Odchýlka v paneli Mapa

• nástroje Priemet do trojuholníkovej siete a Priečne rezy z hrán v paneli Výškopis

• rozšírenie možností nástrojov Priečne rezy terénu, Rez trojuholníkovou sieťou, Pozdĺžny profil terénu, Pozdĺžny profil vedenia, Export vedenia a
Kubatúra medzi povrchmi

• veľké zrýchlenie nástroja Export do LandXML

• viacero ďalších drobných vylepšení...


V iNGs_Geo 6.4 oproti staršej verzii 5.6 pribudlo:

• nástroje Zmena formátu a Výber bodov zadaním čísla bodu v paneli Body

• rozšírenie možností nástroja Kontrola bodov

• položka Druhá až n-tá strana užšia o [mm] v dialógovom okne nástroja Klad formátu

• rozšírenie možností nástroja Kontrola trojuholníkovej siete

• položka Staničenie 1. bodu v nástroji Priečne rezy

• nástroj Pozdĺžny profil v paneli Výškopis

• prepínač Rozpíš sklon a dĺžku do dvoch riadkov v nástroji Pozdĺžny profil vedenia

• nástroj Servis výkresu v paneli Iné

• viacero ďalších drobných vylepšení...


V iNGs_Geo 5.6 oproti staršej verzii 5.0 pribudlo:

• prepínače Zobrazenie v dialógovom okne nástroja Vloženie bodu

• prepínač Zadať smer prečíslovania v dialógovom okne nástroja Prečíslovanie bodov

• metóda Vnúť bodu číslo náčrtu v nástroji Prečíslovanie bodov

• nástroj Zámena podľa kódov v paneli Značky

• viaceré vylepšenia v nástrojoch Schody a Export prvkov

• nástroje Vloženie hrany a Export vedenia v paneli Výškopis

• prepínač Rez zakresli aj do trojuholníkovej siete v dialógovom okne nástroja Rez trojuholníkovou sieťou

• prepínač Zakresli priemet vedenia do trojuholníkovej siete v dialógovom okne nástroja Pozdĺžny profil vedenia

• prepínače Zakresli výšky útvarov z ktorých sa vypočítal násyp a výkop a Vytvor výpočtový protokol v dialógovom okne nástroja Kubatúra medzi povrchmi

• viacero ďalších drobných vylepšení...


V iNGs_Geo 5.0 oproti staršej verzii 4.60 pribudlo: 

• prepínače Bod bez popisu (bez štítkov) a Značka bodu ako desatinný oddeľovač hodnoty výšky v dialógovom okne nástroja Import bodov

• premenné, ktoré používateľovi umožňujú definovať znaky označujúce začiatok línie, oblúka a umiestnenie kódu pre import kódovanej kresby

• nástroje Zmena trojuholníkov, Kontrola trojuholníkovej siete a Priečne rezy v paneli Výškopis

• prepínače Body (úsečky o nulovej dĺžke), Texty (ich vzťažné body), Zdielané značky a Útvary v dialógovom okne nástroja Trojuholníková sieť

• prepínač Vybrané úsečky a lomené čiary predstavujú križujúce vedenia v dialógovom okne nástroja Pozdĺžny profil vedenia

• prepínač Zakresli rez referenčnou rovinou v dialógovom okne nástroja Kubatúra k rovine

• prepínač Zakresli prienik medzi povrchmi v dialógovom okne nástroja Kubatúra medzi povrchmi

• transformácia medzi súradnicovými systémami JTSK a JTSK03 vychádza zo siete bodov Prevodnej interpolačnej tabuľky Rezortnej transformačnej služby ÚGKK

• nástroj Vloženie súradníc

• možnosť určiť súradnicový systém výkresu v dialógovom okne nástrojov Export bodov, Export prvkov, Súradnice a Vloženie súradníc čím sa zvýši presnosť prepočtu do ETRS89 a UTM súradníc

• viacero ďalších drobných vylepšení...


V iNGs_Geo 4.60 oproti staršej verzii 4.0 pribudlo:

• nástroj Vloženie značky

• nástroj Prebratie prvku

• prepínač Spracuj aj zobrazené referenčné výkresy v dialógovom okne nástroja Legenda

• prepínač Použi aj vybrane značky (bunky) ako body v dialógovom okne nástroja Trojuholníková sieť

• nástroj Import z LandXML

• nástroj Export do LandXML

• nástroj Rez trojuholníkovou sieťou

• nástroj Pozdĺžny profil vedenia

• nástroj Kubatúra medzi povrchmi


V iNGs_Geo 4.0 oproti staršej verzii 3.5 pribudlo:

• možnosť zadania ľubovoľnej používateľskej mierky

• informácia o mierke výkresu je zdieľaná s aplikáciou MSet

• prepínač Zredukuj výšku o stovky metrov v dialógovom okne nástrojov Import bodov, Vloženie bodu a Úprava bodu

• pri importe bodov (kódovanej kresby) je možné nastaviť či sa bude línia vykresľovať ako lomená čiar alebo na seba nadväzujúce úsečky

• položka Prírastok čísla bodu po vložení v dialógovom okne nástroja Vloženie bod

• položka Formát výšky v dialógovom okne nástroja Úprava bodu

• položka Kódy v dialógovom okne nástroja Zobrazenie popisu

• prepínač Konzistenciu výšok nekontroluj v dialógových oknách nástrojov Export bodov a Trojuholníková sieť

• prepínač Umiestni interaktívne v dialógovom okne nástroja Omerná miera prvku

• položka Max. dĺžka strany trojuholníka v dialógovom okne nástroja Trojuholníková sieť

• nástroj Rezy v 3D

• dialógové okno Nastavenia

• a množstvo ďalších drobných vylepšení, ako napr. možnosť predvoliť priečinky v ktorých sa nachádzajú súbory so zoznamom súradníc bodov, súbory s nastavením importu bodov a prevodné tabuľky kódov


V iNGs_Geo 3.5 oproti staršej verzii 3.10 pribudlo:

• úprava dialógového okna nástroja Import bodov

• nástroj Úprava bodu ktorý zjednocuje nástroje Zmena polohy bodu a Úprava popisu bodu

• nástroj Zobrazenie popisu ktorý nahrádza nástroj Vypnutie popisu bodu

• nástroj Rozostup rozdelenej výšky

• nástroj Prehľad bodov

• nástroj Rovnobežky

• nástroje Presun referencií a Transformácia pracujú s JTSK03

• nástroje Rozostup rozdelenej výšky, Legenda a Meranie plochy, obvodu už zohľadňujú natočenie pohľadu

• viacero drobných úprav ktoré sprehľadňujú dialógové okná jednotlivých nástrojov 


V iNGs_Geo 3.10 oproti staršej verzii 2.51 pribudlo:

• prepínač Popis bodu umiestni do tej istej vrstvy ako je značka bodu v dialógovom okne nástroja Import bodov

• pri formáte výšky 123X12 (rozdelenie výšky) sa odstup celočíselnej časti výšky (umiestňuje sa vľavo od značky bodu) a desatinnej časti výšky (umiestňuje sa vpravo od značky bodu) dynamicky mení (prispôsobuje sa) veľkosti značky umiestňovanej na bod

• možnosť nerozdeľovať výšky bodov na líniách (aj napriek tomu, že je navolený formát výšky 123X12)

• v prevodnej tabuľke kódov pribudol stĺpec kód podrob. bodu

• nástroj Zmena polohy bodu

• nástroj Spojenie/rozdelenie výšky bodu

• nástroj Presun popisu do vrstvy bodu

• položka Tolerancia pri kontrole XY polohy v dialógovom okne nástroja Kontrola bodov

• panel nástrojov Značky

• nástroj Pridanie značky k bodu

• nástroj Nahradenie značky

• nástroj Zmena pohľadovej závislosti

• nástroj Natočenie značky/popisu bodu

• prepínač Po vrstvách v dialógovom okne nástroja Legenda

• možnosť vykreslenia legendy i z výberovej množiny

• nástroj Klad formátu

• nástroj Ortogonálne vytyčovanie

• možnosť zadať Text pred a Text za nameranou hodnotou v nástroji Meranie plochy/obvodu

• nástroj Export prvkov

Výpočtový protokol pre kubatúry


V iNGs_Geo 2.51 oproti staršej verzii 2.07 pribudlo:


• panel nástrojov Výškopis v ktorom k nástroju Svahové čiary pribudli nástroje Trojuholníková sieť, Vrstevnice a Kubatúra

• panel nástrojov Súradnice s dialógovým oknom pre zobrazovanie JTSK alebo JTSK09, zemepisných ETRS a UTM súradníc a nástrojmi Presun referencií a Transformácia z JTSK do JTSK09 (a opačne)

• nástroj Zmena mierky

• prepínač Značka podrobného bodu na každom bode v dialógovom okne nástroja Import bodov

• možnosť zapísať/načítať nastavenia do/z textového súboru v dialógovom okne nástroja Import bodov

• prepínač Priemet do roviny XY v nástrojoch pre Omerné miery a Meranie plochy a obvodu


V iNGs_Geo 2.07 oproti staršej verzii 1.92 pribudlo:

• nástroj Prečíslovanie bodov

• nástroj Kontrola bodov

• prepínače Zotrieď body vzostupne podľa čísla bodu a Vyexportuj aj NeuMap body v dialógovom okne nástroja Export bodov

• nástroj Lomená čiara s popisom

• nástroj Popíš čiaru