iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

iNGs_Geo Výškopis

iNGs_Geo Výškopis je aplikácia na prácu s výškopisom. Používateľ má k dispozícii množstvo nástrojov ktoré sú zoskupené do dvoch panelov.

panel Výškopis

Panel Výškopis obsahuje nástroje:
 • Import z LandXML
 • Trojuholníková sieť
 • Priemet do trojuholníkovej siete
 • Vloženie hrany
 • Zmena trojuholníkov
 • Kontrola trojuholníkovej siete
 • Export do LandXML
 • Svahové čiary
 • Spád medzi bodmi
 • Spád terénu
 • Vrstevnice
 • Rezy v 3D
 • Priečne rezy terénu
 • Priečne rezy z hrán
 • Rez trojuholníkovou sieťou
 • Pozdĺžny profil 3D osi
 • Pozdĺžny profil terénu
 • Pozdĺžny profil vedenia
 • Export vedenia
 • Kubatúra k rovine
 • Kubatúra medzi povrchmi
 • Porovnanie povrchov

Aplikácia pracuje s trojuholníkovou sieťou ktorá je zapísaná vo výkrese (DGN súbore). Používateľ tak môže na úpravu (pridanie, úpravu alebo zmazanie trojuholníka) použiť priamo nástroje Bentley CAD programu (napr. PowerDraft).

panel Body

Používateľ má k dispozícii aj nástroje z panelu Body. Tieto slúžia na import súboru so zoznamom súradníc bodov (podporované je bodové aj líniové kódovanie) a prácu s bodmi (napr. vyhľadanie duplicitných bodov) keďže trojuholníková sieť je vytváraná z bodov a hrán. Používateľ však môže na vkladanie bodov a hrán použiť aj nástroje Bentley CAD programu.

Požiadavky

Aplikácia iNGs_Geo Výškopis pracuje v prostredí Bentley CAD programov MicroStation, PowerDraft, PowerCivil, Power Rail Track, PowerMap, Map Standalone a Map PowerView vo verziách 2004 Edition (ver. 8.5), XM (ver. 8.9) a V8i (ver. 8.11).

Ďalšie info

Podrobné informácie o iNGs_Geo ver. 8.20 môžete nájsť v Používateľskej príručke.
Viaceré ukážky práce s nástrojmi z panelu Výškopis sa nachádzajú na stránke s videomanuálmi.

Inštalácia a licencovanie

Aplikácia iNGs_Geo Výškopis je odvodená od aplikácie iNGs_Geo, je jej podmnožinou. Plne funkčné sú len nástroje z panelov Body a Výškopis. Ostatné iNGs_Geo nástroje pracujú v demonštračnom režime.

Inštalačný balíček iNGs_Geo aktuálnej verzie 8.20 môžete získať tu: iNGs_Geo_8.20_setup.exe, resp. iNGs_Geo_8.20_setup.rar 
(Bez licencie pracuje iNGs_Geo v demonštračnom režime: niektoré nástroje sú rôznym spôsobom obmedzené. Napr. počet importovaných bodov je obmedzený na max. 50, trojuholníková sieť vznikne z max. 20 bodov a pod.)

Ukážky výstupov a dialógových okien aplikácie