iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

iNGs_Geo

iNGs_Geo je aplikácia na kreslenie máp veľkých mierok, prácu s polohopisom, výškopisom a dátami katastra nehnuteľností. Umožňuje import a export zoznamu súradníc bodov, prácu s bodmi a značkami, vykresľovanie niektorých značiek a popisov v zmysle STN 01 3410 a STN 01 3411, zobrazovanie JTSK alebo JTSK03, zemepisných ETRS89 a UTM súradníc, presun referencií a transformáciu z JTSK do JTSK03 (a opačne) a úpravu používateľských čiar. Obsahuje tiež nástroje na import a export formátov VGI a LandXML.

Inštalačný balíček iNGs_Geo aktuálnej verzie 8.90 môžete získať tu: iNGs_Geo_8.90_setup.exe, resp. iNGs_Geo_8.90_setup.rar
Inštalačný balíček iNGs_Geo verzie 8.90 pre 64 bit prostredie CONNECT Edition môžete získať tu: iNGs_Geo_8.90_64_setup.exe, resp. iNGs_Geo_8.90_64_setup.rar
(Bez licencie pracuje iNGs_Geo v demonštračnom režime: niektoré nástroje sú rôznym spôsobom obmedzené. Napr. počet importovaných bodov je obmedzený na max. 50.) 

S iNGs_Geo môžete začať pracovať okamžite. Nemusíte začať nastaveniami výkresu či projektu. Otvoriť môžete ľubovoľný výkres a začať doňho vkladať napr. omerné miery. Ukážete na prvok v kresbe a iNGs_Geo do jeho stredu vloží hodnotu omernej miery zmeranú v kresbe. V prípade, že poloha v strede prvku nevyhovuje, zaškrtnutím prepínača Umiestni interaktívne môžete hodnotu omernej miery umiestniť do ľubovoľného miesta pozdĺž prvku, nad alebo pod prvok. Ak chcete umiestniť omerné miery na viacej prvkov kresby naraz (v „dávke“) stačí prvky v kresbe vybrať MicroStation nástrojom Výber prvku...

Všetky potrebné nastavenia sú po ruke v dialógovom okne spusteného nástroja. Ďalšie nastavenia, ako sú parametre písma (napr. font), alebo nastavenia grafických atribútov (napr. vrstva) iNGs_Geo preberá z aktívnych nastavení MicroStation. Ak by používateľ chcel výber grafických atribútov automatizovať, môže nástroje iNGs_Geo spúšťať z prostredia aplikácie MSet. Tá okrem grafických atribútov (vrstva, farba, typ a hrúbka čiary) tiež zabezpečí, že budete kresliť správnou mierkou, do správneho výkresu a podľa správneho predpisu.
 
V iNGs_Geo sa nachádza veľa šikovných nástrojov. Nástroj Import bodov slúži na import súboru so zoznamom súradníc bodov. Používateľ má možnosť nastaviť:
• prevodnú tabuľku kódov (podporované je bodové aj líniové kódovanie),
• mierku,
• kvadrant do ktorého sa body vykreslia,
• význam jednotlivých stĺpcov,
• značku pre podrobný bod,
• či bude značka podrobného bodu na každom bode,
• či budú body s popismi,
• vrstvu a textové atribúty (výberom textového štýlu) pre číslo a výšku bodu, iný údaj a poznámku,
• formát čísla a výšky bodu,
• či sa popis bodu umiestni do tej istej vrstvy ako je značka bodu,
• či bude značka bodu ako desatinný oddeľovač výšky,
• redukciu výšky.
Lína môže byť vykreslená úsečkami, lomenou čiarou alebo B-spline krivkou. Nastavenia jednotlivých položiek dialógového okna Import bodov je možné zapísať/načítať do/z textového súboru.
dialógové okno Import bodov
Panel nástrojov Body ďalej obsahuje nástroje na vloženie jedného bodu, alebo viacerých bodov naraz, úpravu bodu, úpravu zobrazenia popisu bodu, spojenie/rozdelenie výšky bodu, úpravu rozostupu rozdelenej výšky, presun popisu do vrstvy bodu, výber bodov zadaním čísla bodu alebo pozdĺž prvku, vloženie prvku (napr. spájanie bodov) zadaním čísla bodu, prečíslovanie bodov, vyhľadanie bodu, kontrolu bodov (vyhľadávanie nezrovnalostí), prehľad o bodoch, zmenu popisov bodu zo štítkov na texty a odstránenie popisov bodu. panel Body
Ďalším z panelu Body je nástroj Export bodov pri ktorom má používateľ možnosť:
• nastaviť význam jednotlivých stĺpcov,
• nastaviť počet desatinných miest pre JTSK X, Y a výšku,
• súradnice exportovať so zápornými znamienkami,
• namiesto JTSK súradníc exportovať zemepisné ETRS89 súradnice,
• ako oddeľovač stĺpcov nastaviť tabulátor,
• zotriediť body vzostupne podľa čísla bodu,
• exportovať aj body v štruktúre aplikácie NeuMap.
dialógové okno Export bodov
Nástroje z panelu Značky umožňujú značku vložiť, pridať ju k bodu alebo ju nahradiť, zmenu pohľadovej závislosti značiek a textov a natočenie značiek, popisov a textov. Nástroj Legenda umožňuje vykresliť zoznam značiek (buniek) a používateľských druhov čiar ktoré sa nachádzajú vo výkrese a zobrazených referenciách. panel Značky
Nástroj Zmena mierky, ktorý sa tiež nachádza v paneli Značky, umožňuje zmeniť mierku (veľkosť) už vo výkrese nakreslených prvkov. dialógové okno Zmena mierky
Ďalším panelom je panel Mapa. Okrem nástrojov, ktoré budú popísané podrobnejšie, obsahuje nástroje pre pripojenie WMS, vykreslenie kladu formátu (vykresľuje používateľom zadaný klad násobku zvoleného formátu), kreslenie rovnobežiek, vykreslenie najbližšej kružnice v XY, pozdĺžne a priečne odchýlky, priečne odchýlky na líniách, zvýraznenie vrcholov,  prebratie prvku, vykreslenie schodov, vloženie tabuľky a export prvkov kresby (do súboru zapíše zoznam súradníc vrcholov alebo vzťažných bodov prvkov kresby). panel Mapa
Nástrojom Mapové listy môže používateľ vykresliť rám a meno mapového listu. K dispozícii je klad mapových listov v mierkach definovaných v STN 01 3410 pre Slovensko aj Česko. Mapové listy v mierke 1:2880 je možné vykresliť aj zadaním nomenklatúry, vykresľujú sa aj s palcovou sieťou. dialógové okno Mapové listy
Nástrojom Hektárová sieť môže používateľ v oblasti zadanej dvoma bodmi a podľa zvolenej mierky vykresliť hektárové kríže. Nástroj Popis hektárového kríža umožňuje odstrániť alebo pridať popisy (JTSK súradnice) už vykreslených krížov. dialógové okno Hektárová sieť
Nástrojom Lomená čiara s popisom môže používateľ vložiť lomenú čiaru s popisom (napr. inžinierskej siete). Nástrojom Popisovanie čiar môže pridať popis k už existujúcej lomenej čiare. dialógové okno Lomená čiara s popisom
Nástrojom Omerná miera prvku môže používateľ vykresliť omerné miery jednotlivo alebo v dávke. Ďalšími nástrojmi sú nástroje Omerná miera medzi bodmiOrtogonálne vytyčovanie a Odchýlka.


Nástrojom Meranie plochy a obvodu môže používateľ zmerať a do výkresu vykresliť plochu aj obvod. Nástrojom Delenie plochy môže rozdeliť plochu na zadaný počet častí, alebo oddeliť plochu zadanej výmery.
dialógové okno Omerná miera prvku
dialógové okno Meranie plochy a obvodu
Panel Kataster obsahuje nástroje Import VGI kresby, Import VGI bodov, Prehľad parciel, Výber parciel, Tvorba parciel a Export do VGI.
 
 
 panel Kataster  
Nástrojmi z panelu Výškopis môže používateľ vykresliť Trojuholníkovú sieť (z bodov aj hrán, trojuholníky je možné pridávať, upravovať, mazať aj kontrolovať), Svahové čiary, Spád medzi bodmi, Spád terénuVrstevnice (hlavným aj vedľajším vrstevniciam je možné nastaviť interval, tvar a graf. atribúty), Rezy v 3D, Priečne rezy terénu, Priečne rezy z hrán, Umiestnenie rezu na osRez trojuholníkovou sieťouPozdĺžny profil 3D osi,  Pozdĺžny profil terénu, Pozdĺžny profil vedenia, vypočítať Kubatúru (aj povrch a plochu) k rovine alebo Kubatúru medzi povrchmi a Porovnať povrchy. Podporovaný je aj import a export formátu LandXML. panel Výškopis
dialógové okno Trojuholníková sieť
Nástrojmi z panelu Súradnice môže používateľ Presunúť referencie z JTSK do JTSK03 (a opačne), Transformovať kresbu z JTSK do JTSK03 (a opačne), Zaokrúhliť súradnice a kresbe Zmeniť kvadrant.
V dialógovom okne Súradnice má používateľ stále informáciu o aktuálnej polohe kurzora v JTSK alebo JTSK03, zemepisných ETRS89 (zemepisná dĺžka a šírka) a UTM súradniciach. Nástrojom Vloženie súradníc je možné súradnice do výkresu vložiť.
panel Súradnice
dialógové okno Súradnice
Nástrojmi z panelu Používateľské čiary môže používateľ zmeniť mierku čiary interaktívne aj zadaním hodnoty, posunúť “vzorok“ čiary, zmeniť orientáciu čiary a čiaru rozložiť.

 
panel Používateľské čiary

Požiadavky

iNGs_Geo ver. 8.90 pracuje v prostredí Bentley CAD produktov MicroStation, PowerDraft, PowerMap, PowerCivil, Power Rail Track, Map Standalone a Map PowerView vo verziách 2004 Edition (ver. 8.5), XM (ver. 8.9), V8i (ver. 8.11) a CONNECT Edition (ver. 10).

Možnosti rozšírenia

iNGs_Geo je vhodné rozšíriť o aplikáciu MSet (kreslenie podľa predpisu).

Ďalšie info

Dvojstránkový prospekt (PDF dokument).

Podrobné informácie o iNGs_Geo môžete nájsť v Používateľskej príručke (PDF dokument).

Čo všetko v iNGs_Geo ver. 8.90 pribudlo oproti starším verziám nájdete na stránke Zozname zmien.

Na stránke s videomanuálmi sa nachádzajú odkazy na video nahrávky umiestnené na YouTube. Praktické ukážky práce s iNGs_Geo (napr. Import bodov) sú popísané v článkoch na stránkach CAD LeXikon, v kategórii iNGs_Geo

Referencie

Zoznam používateľov iNGs_Geo (v abecednom poradí):
AGEOMAR s.r.o., ALBAGEO s.r.o., ALL GEO - Geodetická kancelária s.r.o., ALPINE SLOVAKIA s.r.o., Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Andrej Révay - Geora, AZ-GEO s.r.o., Bratislavská teplárenská a.s., CESTY NITRA a.s. Groupe COLAS, Clinton Mätkonsult AB, CS s.r.o., D4R7 Construction s.r.o., DOF s.r.o., Doprastav a.s., Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o., EURO GEO s.r.o., EUROVIA-Kameňolomy s.r.o., GEFOS SLOVAKIA s.r.o., GEO POINT s.r.o., Geo-HaJ s.r.o., GEO-KOD s.r.o., GeoB s.r.o., GEOBOD s.r.o., Geoddat s.r.o., GEODET SABINOV s.r.o., Geodet-Team s.r.o., GEODETI G5 s.r.o., GEODETICCA s.r.o., Geodetická kancelária Progeos s.r.o., Geodetická kancelária URBAN - LAUKO s.r.o., Geodetics s.r.o., GEODETING s.r.o., Geodézia Bardejov s.r.o., Geodézia Bratislava a.s., Geodézia Trebišov s.r.o., Geodézia Záhorie s.r.o., Geodézia Žilina a.s., Geodone s.r.o., GEOFO s.r.o., GEOGLOBE s.r.o., GEOIG s.r.o., GEOKART Veľké Kapušany s.r.o., GEOMAD s.r.o., GEOMAX s.r.o., GEOMET s.r.o., Geonik Plus s.r.o., Geoplán s.r.o., Geoprojekt Prešov s.r.o., Georeal a.s., GEOS Košice s.r.o., GEOSMART s.r.o., GEOSPOL MICHALOVCE s.r.o., GEOsys s.r.o., GeoTime s.r.o., GEOTOM s.r.o., Geovis s.r.o., GEOZA s.r.o., Geozet s.r.o., Gillgeo s.r.o., GK Skovajsík s.r.o., GK´99 s.r.o., GP-3 s.r.o., GRUY s.r.o., GSR3 s.r.o., HÍLEK a spol. a.s., Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Ing. František Pös - Geodetické činnosti, Ing. Jozef Thuróczy - GEOBAM, Ing. Ľubomír Rácz - LULO, Ing. Marián Mackovjak, Ing. Mária Koššuthová GEODETICKÉ PRÁCE, Ing. Martin Kaščák - TELLUS, Ing. Oľga Mlynarčíková - GEODÉZIA - O.M., Ing. Pavol Brnka - DIGISK, Ing. Pavol Sopko GEOSS, Ing. Peter Petrenka, Ing. Radoslav Faix, Ing. Stanislav Brenišin, Inžinierske stavby a.s., IsGeo - Miroslav Podhora, ISPO s.r.o., Juraj Maňko, Ladislav Urbán, LEGEO s.r.o., Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava a.s., LM-GEO s.r.o., LUPO-GEO s.r.o., Marián Halász - GEOCOMP, Mesto Trenčín, Metrostav a.s., Miroslav Piešťanský, Nemec s.r.o., ObsoGeo s.r.o., OHL ŽS SK a.s., ORNTH s.r.o., PADALA a spol. s.r.o, Peter Horniak - GEO HP, Peter Kováčik, PHOTOMAP s.r.o., Planika s.r.o., Projekt tím s.r.o., PROMA INVEST s.r.o., REMING CONSULT a.s., Salini Impregilo S.p.A., SARN s.r.o., SIGEO s.r.o., Skanska SK a.s., SkyBau s.r.o., Slovenský vodohospodársky podnik š.p. oz Banská Bystrica, Slovenský vodohospodársky podnik š.p. oz Bratislava, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., ŠTRUPL s.r.o., TERRA-ING s.r.o., TomMed s.r.o., TRANSPETROL a.s., TT - GEO s.r.o., Váhostav-SK a.s., ViGeo Real s.r.o., ŽSR – Železničné telekomunikácie Bratislava.