iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

ExitLane

Makro iNGs_ExitLane slúži na vykreslenie klinu vyraďovacieho alebo zaraďovacieho úseku v zmysle STN 736102 článok 6.9.5.

 
Základné vlastnosti

Vyraďovací pruh je možné vytvoriť na línii (v priamej), na oblúku alebo na ľubovoľnej krivke (v prechodnici).

Makro na základe používateľom zadaných hodnôt Polomeru R, Dĺžky pruhu L a Šírky pruhu b navrhne priebeh (tvar) vyraďovacieho pruhu.

Používateľ si môže zvoliť jedno zo štyroch výsledných riešení:
  • Lomená čiara,
  • Oblúk-Úsečka-Oblúk,
  • Oblúk-Oblúk-Oblúk,
  • Množina oblúkov a úsečiek.
Pre jednotlivé riešenia je potom možné nastaviť: zaokrúhlovanie polomerov, hustotu lomových bodov, toleranciu, počet prvkov (segmentov) a symetrické delenie.
Používateľ si môže nechať vyhotoviť textový protokol obsahujúci základné údaje o jednotlivých segmentoch vytvoreného vyraďovacieho pruhu. Ak je výsledkom Lomená čiara, vypíšu sa súradnice koncových a lomových bodov.

Požiadavky

Aplikácia ExitLane je určené pre beh v prostredí CAD programov MicroStation 2004 Edition (ver. 8.5) a XM (ver. 8.9) a PowerDraft 2004 Edition (ver. 8.5) a XM (ver. 8.9).


 


 


 
Dialóg makra iNGs_ExitLane s nastaveniami