iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

speedikon Architectural

Bentley speedikon (speed inteligent konstruktion) je inteligentný návrhový systém pre architektonický návrh a projekciu  konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb. 

Všetky stavebné konštrukcie nesú so sebou inteligentné vlastnosti, ktoré riešia vzájomné súvislosti tak, ako sa v stavebnom objekte očakáva. Tak napríklad v rámci pôdorysu:
  • steny sa pri i dodatočnom vkladaní automatický naväzujú
  • pri križovaní viacerých stien možno určiť prioritou prebiehajúcu konštrukciu
  • ak sa stena stýka so stĺpom, je automaticky stĺpom prerušená, pretože stĺp má vždy vyššiu prioritu, ak táto skutočnosť pominie a stena je vedená mimo stĺp, prerušenie sa zacelí
  • steny a stĺpy môžu disponovať vlastnosťou automaticky sa doťahovať po strechu a pod. speedikon model
  • vkladaná výplň vytvorí automaticky otvor, tvar a veľkosť otvoru sa mení podľa výplne, ak sa nakoniec rozhodnete výplň odstrániť otvor prestane existovať
  • ak premiestnite stenu, v ktorej je otvor, premiestňuje sa s ňou
  • ak zmeníte hrúbku steny, v ktorej je otvor, ostenie sa korektne upraví
  • kóty sú súčasťou modelu budovy a preto sa pri zmene dispozícii automaticky upravujú i kóty
  • výmery priestorov sa pri zmene dispozície automaticky prepočítajú


Tvorba 2D a 3D modelu.
Pri návrhu projektu v 2D je súčasne tvorený aj 3D model objektu. 3D model je tvorený automaticky na základe parametrov, ktoré sú zadávané pre stavebné prvky. Zadávanie sa väčšinou deje v pôdorysnom zobrazení, ale model je plne trojrozmerný. Rezy a pohľady sú následne generované  z takto tvoreného 3D-modelu.
Rovnako ako množstvo výkazov materiálu a plôch, sú generované priamo z modelu budovy a zaručujú tak stálu aktuálnosť informácie i pri dodatočných zmenách projektu.
Integrovaným programovacím makro-jazykom ponúka speedikon možnosť vyhotovenia parametrických stavebných prvkov ako sú okná, dvere, zariaďovacie predmety, schodiská, strechy, vikiere a výkazy.

Zobrazovacie fitre.speedikon filter
Používaním objektovej databázy a nastaviteľných zobrazovacích filtrov ponúka speedikon možnosť vytvárania výkresov rôzneho určenia z jedného modelu. Tým je možné z objektu vytvoriť výkresy pre objemovú štúdiu v merítku 1:200 rovnako ako pre stavebný projekt v merítku 1:50 a to všetko iba jedným príkazom. Obsahom zmeny nie je samozrejme iba veľkosť objektu ale i príslušná podrobnosť, výška textu, druh šrafúr, … A podobných filtrov je v programe viacero, pre detaily, pre rekonštrukcie, kreslenie základov, rezov, … Zobrazovacie filtre sú textové súbory a je možné ich editovať. Významu jednotlivých záznamov v zobrazovacích filtroch sa venuje príloha manuálu, ktorú Vám na požiadanie dodáme.

speedikon model
Delenie projektu na logické časti.
Podstatnou metódou speedikonu je návrh objektu zloženého z menších celkov, t.j. jednotlivých podlaží/dielov alebo ich častí, samozrejme bez obmedzenia následného posudzovania budovy ako celku. Pri práci je počítač takto zaťažený menším rozsahom dát. Typickým predstaviteľom dielu v ponímaní speedikonu môže byť napr. dilatačný celok, objekt so súboru stavieb, prevádzkový súbor a pod.

Centrálne uložený projekt.
speedikon ukladá celý projekt do jedného databázového modelu dgn. Taktýto projekt je prístupný pre každého projektanta, pracujúceho v sieťovom prostredí.
Centrálnym ukladaním dát speedikon zaručuje vždy aktuálny stav všetkých údajov, ktoré sú potrebné pre prácu a výstupy. Ak architekt urobí zmenu, stačí ak je zanesená do modelu jedenkrát, t.j. do pôdorysu. Do nadväzných súčasti dokumentácie, ako sú výkresy, rezy sa úprava po pregenerovaní prenesie automaticky. Tento princíp umožňuje rovnako prácu jednotlivca i tímovú prácu v počítačovej sieti, s dátami uloženými centrálne na servri. Pretože model obsahuje i materiálové a kalkulačné údaje, sú užívateľovi k dispozícii v každom okamihu návrhu korektné materiálové vyhodnotenia a výkazy.

Správa projektu a pracovníkov.
Súčasťou systému je i jednoduchá správa projektov, dokumentácie a pracovníkov.

Kalkulácie/hmoty
Jednou z funkcionalít speedikonu sú výpočty stavebných kalkulácií. Výpočtové možnosti sú veľmi široké a s využitím makrojazyka ich je možné rozširovať

Nezávislosť na platforme.
Bentley speedikon Architectural sa integruje do základných CAD systov MicroStation, PowerDraft a AutoCAD.

Bentley speedikon Architectural prospekt