iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty
Súvisiaca téma

PowerCivil for Czech

„All-in-one“ riešenie pre navrhovanie inžinierskych stavieb PowerCivil for Czech je komplexná aplikácia ponúkajúca inžinierom projektantom pružný 2D/3D nástroj pre návrh líniových stavieb a stavieb v teréne. Obsahuje nástroje pre modelovanie ciest, diaľnic, kanalizácií, mostov, spracovanie gedetických meraní a na iné účely.  Nevyžaduje sa žiadna CAD platforma: PowerCivil for Czech beží vo svojom vlastnom CAD prostredí s možnosťou pracovať s formátmi DGN aj DWG.

 
PowerCivil - rozhranie

Vlastnosti

Jedinečný spôsob modelovania s definovanými vzťahmi medzi povrchmi umožňuje  rýchlu a dynamickú prácu s okamžitou odozvou. V kombinácii s nástrojmi na finalizáciu dokumentácie – výkresov aj textovej – je PowerCivil výborný pomocník.

PowerCivil obsahuje takmer plnú funkcionalitu CAD-u MicroStation. Okrem nástrojov na prácu s grafikou sú k dispozícii všetky nástroje známe z rodiny CAD-ov Bentley: priama podpora viacerých formátov (DGN,DWG, DXF, ...), silné nástroje pre prácu s referenčnými výkresmi, priestorové modelovanie ako povrchové, sieťové a aj objemové. Vizualizačné nástroje s podporou mapovania materiálov a RPC buniek umožnia používateľovi finalizovať projekt aj v tomto smere.

PowerCivil  sa vyznačuje jednotným integrovaným  pracovným prostredím. Po naštartovaní jedného produktu sú k dispozícii všetky potrebné funkcie. Okrem integrovaného menu je možné používať aj Prieskumníka projektu, kde sú prehľadne dostupné všetky nástroje pre návrh a spracovanie inžinierskeho diela.
 
Veľmi dôležitou súčasťou aplikácie je možnosť prispôsobenia nastavení podľa lokálnych zvyklostí a noriem. Prispôsobenie sa deje formou tzv. preferencií, t.j. preddefinovaných skupín parametrov priradených k jednotlivým funkciám aplikácie. 

Úlohy, ktoré môžete riešiť:

•  Načítanie a vyhodnotenie geodetických meraní,
   podpora rôznych formátov a zariadení
•  Spracovanie digitálneho modelu terénu (DMT), konštruovanie,
   modifikácie, narábanie s povrchmi
•  Vyhodnotenie DMT: rôzne analýzy povrchu, rezy, plochy, objemy
•  Návrh geometrií: smerových a výškových vedení
•  Vzorové priečne rezy
•  Modelovanie telesa líniových alebo plošných stavieb
•  Návrh a dokumentovanie kanalizačných sietí
•  Návrh geometrie mostných konštrukcií
•  Vyhodnotenia: pozdĺžne rezy, priečne rezy, objemy, viditeľnosť
•  Spracovanie dát o území v GIS modeloch
•  Využívanie GoogleEarth
•  Tvorba grafických a textových výstupov
•  Konverzia inžinierskych dát medzi rôznymi formátmi
    pre iné aplikácie alebo totálne meracie stanice
 
 

 

  Prospekt

 

PowerCivil - základné prostredie CAD

Súčasti aplikácie

•  CAD funkcie

Kompletná CAD funkcionalita pre prípravu výkresov dokumentácie aj vrátane 3D modelov. pre prácu s grafikou je k dispozícii celá výbava vrátane možnosti pripájania negrafických dát alebo tvorby vizualizácií.
Používateľ má k dispozícii všetky potrebné funkcie k dokončeniu výkresovej dokumentácie, v rátane možností elektornického publikovania do formátov PDF alebo iModel.
PowerCivil je teda samostatným pracoviskom bez nutnosti podkladového CADu.
 


PowerCivil - CAD funkcie


 
 

•  Práca s digitálnym modelom

V aplikácii PowerCivil môžete načítavať dáta pre DTM z textu, grafiky, špec. rastra. Využiť sa dajú predpripravené pravidlá pre načítavanie dát z grafiky, čo urýchľuje a zjednodušuje prácu. Po vytvorení digitálneho modelu povrchu, je možno na ňom ďalej pracovať: dopĺňať alebo meniť existujúce dáta, pridávať nový stav tvaru povrchu, analyzovať priebeh prvkov a následne aj generovať výstupy: pozdĺžne rezy, priečne rezy, analýzy terénu z rôznych hľadísk, prípadne vytvárať dokumentáciu k riešenému projektu.

 

 

 

•  Geometrické úlohy

Plné vybavenie funkciami na trasovanie umožňuje tvoriť priebeh riadiacich polygónov, trás a iných vedení rôznymi metódami:
- importom z grafiky
- importom z textových súborov,
- Priamym  interaktívnym návrhom.
Na priame trasovanie možno použiť polygónovú metódu alebo prvkovú metódu trasoivania, niekedy nazývanú aj voľným trasovaním.  Výslednú trasu možno okamžite kontrolovať v interaktívnej tabuľke smerového vedenia.

Všetky metódy sa dajú používať ako pri smerovom tak aj pri výškovom návrhu. Navrhnuté osi a vedenia je možné uložiť pre ďalšie použitie - napr ako podklad pre generovanie rezov alebo konštruovanie ďalších vedení.

Na záver sa vytvorí výkresová dokumentácia vygenerovaním grafiky a popisov z existujúceho modelu geometrie.  Pre komunikáciu s inými systémami je k dispozícii formát LandXML.
 

 
 

•  Modelovanie telesa

Pred vymodelovaním telesa je potrebné definovať typické priečne rezy - šablóny. Tieto šablóny sa ppoužijú pri definícii budúceho telesa. Používateľ môže šablóny usporiadť, pridať doplnkové parametre pre generovanie telesa a spustiť modelár. K dispozícii sú dva modeláre: rýchly - bez možnosti využiť kombináciu viacerých šablón, a plný modelár s úplnou výbavou.
Výsledkom  výpočtu modelára je opäť digitálny podel povrchu telesa stavby.
 


 
 

•  Pozdĺžne a priečne rezy

Osvedčené funkcie umožňujúce vytvárať požadované rezy. Riadiace čiary rezov môžu byť definované rôznymi metódami, preto sú tieto funkcie dobre využiteľné v rôznyc situáciách - nie len v klasickom cestnom projektovaní. Bohaté možnosti nastavenia robia z týchto funkcií veľmi dobre použiteľné nástroje pre rôzne úlohy.

Do existujúcich rezov možno nechať premietnuť polohy inžinierskych sietí alebo iných objektov. Premietanie môže byť v režime pretnutia rezu alebo v režime premietnutia do rezu. Zobrazenie aj premietanie sa pritom riadi nastavením štýlov symboliky.
 
 

  

• Výpočty kubatúr a plôch

Spočítať kubatúry je možno metódou z troluholníkov, zo štrvorcového rastra, prípadne po priečnych rezoch, ktoré boli vygenerované do výkresu.

Výpočet objemu rešpektuje ignoruje otvory a je schopný určiť prienik plôch na ktorom sa kubatúra spočíta. Pri výpočtoch je možné limitovať výpočet na zadanú oblasť.

Výstup z výpočtu je zobrazený na monitore prostredníctvom zabudovaného reportovacieho modulu. V rámci neho si používateľ môže vytvoriť vlastné typy textových výstupov priamo použiteľných pre jeho prax.

 
 
 

•  GIS funkcioinalita, spolupráca s Google

Aktiváciou modulu s gis-funkciami totožnými s aplikáciou Benltey Map, získa používateľ prístup k nástrojom na prípavu GIS projektu. Nemusí tak prevádzať dáta do iných aplikácií, ale môže poskytnúť svojim zákazníkom ďalšie využite zozbieraných alebo vytvorených dát.

 


 

• Systémové požiadavky

  • Processor:  Intel or AMD processor 3.0 GHz a viac
  • Operating System: Windows Vista 64, Windows Vista 32, Windows XP Professional SP2 a viac, Windows XP Home
  • Pamäť: 512 MB minimum, 2 GB doporučené
  • Disk: 1 GB, myš, klávesnica, 
  • Video karta podporujúca DirectX 9.0c

 
 
Presný názov aplikácie je "PowerCivil for Czech Republic". V našom texte budeme používať skrátené pomenovanie "PowerCivil". Prosím nemýliť si s podobným produktom s názov PowerCivil z rodiny aplikácií Bentley Geopak. Tento nie je v našom regióne aktívne ponúkaný, no niektorí zákazníci sa s ním stretli. 


 

Videoukážka rozhrania: