iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty
Súvisiaca téma

Aplikácie rodiny InRoads

InRoads
PowerRailTrack
PowerCivil

InRoads Site

InRoads Site aplikácia pre modelovanie povrchov

Súradnicová geometria


 • Akceptuje dáta z rôznych geodetických zdrojov: skener, ASCII súbory, totálne stanice
 • Údaje o povrchu a trase možno vložiť buď importom ASCII súborov alebo priamo ako grafické elementy
 • COGO umožňuje pracovať s geodetických dátami
 • Transformačné funkcie pre rôzne typy dát

Tvorba trasy


  .
 • Interaktívny návrh trasy, okamžitá odozva
 • Práca priamo do podkladov (rastre, vektory)
 • Pri práci sa vykresľuje len dočasná grafika, po dokončení je možné zapnúť zápis do súboru
 • Kombinácie ľubovoľných kriviek: priamky, klotoidy, kruhy. oblúky, špeciálne krivky
 • Manipulácia trasy s okamžitým prepočtom geometrie a vizuálnou odozvou
 • .
 • Trasovanie do dotyčníc
 • Každý horizontálny variant, môže mať vytvorených niekoľko vertikálnych riešení
 • Výškové vedenie môže obsahovať priame, kruhové a parabolické oblúky
 • Pri tvorbe vertikálneho vedenia možno použiť ASCII súbor, MicroStation prvky alebo DTM

Modelovanie a analýza terénu

 • Pre modelovanie DTM sa používa nepravidelná trojuholníková sieť, informácie sú uložené topologicky
 • .
 • Site ponúka prácu nad DTM s využitím grafických elementov na definíciu trasy alebo tvaru (voľné body, hrany, hranice, okraje)
 • Site je vybavený veľmi flexibilným, vysoko prepracovaným digitálnym terénnym modelom (DTM) s vysokou presnosťou navyše doplneným o inteligentné prvky DTM. Každý z týchto inteligentných prvkov-čiar "o sebe vie", či je hranou terénu alebo vrstevnicou a pod. V rámci týchto vlastností je potom možné každému prvku definovať vlastné zobrazenie.
 • Pretože údaje o týchto prvkov sú uložené v dátach Site-u, používateľ je nezávislý od CAD dát, ale môže si opakovane pripraviť podklady. Po začlenení sietí do DTM ako inteligentných prvkov ako priamo neovplyvňujúcich model povrchu, možno ich využívať k dotazovaniu a vyhodnocovaniu.
 • K dispozícii je nástroj na editáciu vlastností inteligentných prvkov. Súčasne so zmenami prebieha aktualizácia triangulácie povrchu. Model povrchu môže byť editovaný pridaním, vymazaním alebo posunutím jednotlivých bodov, čo umožňuje rýchlu a presnú opravu chýb zo zamerania
 • Pre definíciu terénnych úprav používa Site 3D grafické prvky MicroStation. Pre vyrovnanie násypov a zárezov zemných prác môžu byť terénne úpravy posúvané horizontálne a vertikálne, alebo rotované okolo vybraného bodu - s okamžitým prekresľovaním vrstevníc
 • .
 • Povrchy môžu byť načítané z ASCII súborov alebo z grafických elementov. Môže byť použitý neobmedzený počet bodov. Nový výsledný povrch môže byť spojený s pôvodným terénom a získať tak výsledný stav po vybudovaní komunikácie
 • Site Vám poskytuje rozsiahle možnosti zobrazovania povrchov. Pre interpretáciu a vizualizáciu povrchov sú k dispozícii funkcie pre zobrazovanie vrstevníc, vektorov sklonu, trojuholníkov, izopách a hraníc. Pre ďalšie vyhodnotenie povrchov si môžete zobraziť farebne kódovanú reprezentáciu výšok, sklonov a plôch
.

Vzorové riešenia

 • Knižnica priečnych rezov fungujúca ako predpis pre vytvorenie výsledného modelu komunikácie.
 • Genrovať trasu možno na rozdiel od Site len s jedným priečnym rezom ("express modeler")
 • Site umožňuje návrh niekoľkých vrstiev telesa komunikácie.

Pozdĺžne a priečne rezy, zemné práce

 • Pozdĺžny rez môže byť zadaný niekoľkými spôsobmi
 • Priečny rez môže byť skonštruovaný v určitom mieste navrhnutej komunikácie alebo je možno generovať skupinu rezov pozdĺž smerového riešenia, možno definovať šikmé alebo zalomené priečne rezy
 • V rezoch sú zobrazené všetky vybrané plochy (ľubovoľný počet) - priečne rezy môžu byť zobrazené samostatne alebo v podobe animovanej sekvencie.
 • Prostriedkami CADu je možno priečne rezy editovať a výsledok zapracovať späť do priestorového modelu komunikácie
 • Do rezov je možno načítať a nechať zobraziť polohu líniových objektov (vodovody, energokanály, hranice záberu a pod.), možno pri tom použiť symbol z pripojeného značkového kľúča. Takto získané polohy je možno nechať popísať potrebnými informáciami (odsadenie, výška a pod.)
 • Objemy zemných prác sú počítané z digitálneho modelu terénu alebo z priečnych rezov. Výpočty sú založené na rastrovej aproximácii, výpočtu z priečnych rezov alebo výpočtu z trojuholníkových hranolov. Site zahŕňa do výpočtov aj objemy odhumusovania ako aj vplyv zhutnenia a nakyprenia zemín.
 • Site dovoľuje sledovať objemy každého materiálu vo výkope samostatne. Metódou výpočtu objemu z priečneho rezu je generovaná hmotnica, ktorá je podkladom pre návrh komunikácie s vyváženými násypmi a výkopmi

 

Začlenenie návrhu do krajiny

 • Site umožňuje posúdiť alternatívy návrhov s ohľadom na začlenenie trasy do krajiny. Pre posúdenie nákladov je možné rýchlo spočítať plochu potrebného záberu
 • Kvalitné nástroje pre zobrazovanie umožňujú nájsť optimálny variant začlenenia komunikácie do krajiny pri zachovaní všetkých a ekologických technických požiadaviek


Výkresy a správy

 

 • Site rýchlo a presne generujú výkresy a výpisy. O navrhnutej komunikácii môžete generovať správy ako zoznamy súradníc, plochy, polomery vytýčenia, stavebné zameranie a pod., ktoré môžete využiť pre export do textových editorov alebo do CADu
 • Spôsob generovania výkresov môže užívateľ ovplyvňovať. Napríklad pre generovanie priečnych rezov je možné určiť veľkosť listov alebo šírky okrajov medzery medzi rezmi, ďalej je možné určiť farbu a symboliku čiar, veľkosť a štýl písma, polohu a veľkosť rozpisky a pod.

 

Vizualizácia

  .

 • Pretože Site využíva pri práci 3D model, je vizualizácia prirodzenou súčasťou práce na návrhu komunikácie
 • Pre 3D zobrazenie možno nechať zapísať do výkresu trojuholníkovú sieť vygenerovaných plôch, alebo ju nahradiť pravidelnou priečnou sieťou v definovanom kroku a uhle. Týmto plochám sa dá v MicroStation priradiť informácia o materiále a spočítať fotorealistické pohľady na objekt.

 • Vygenerované pohľady sú vhodným podkladom pre komunikáciu s netechnickým publikom 

Integrácia


Site je integrovaný s inými aplikáciami od Bentley na projektovanie líniových inžinierskych stavieb. Zdieľanie spoločného dátového modelu umožňuje používateľom rýchlu a bezproblémovú komunikáciu.

Komplexné riešenie

 • Silný 3D digitálny model terénu a analytické nástroje Site, kombinované s možnosťami MicroStation poskytujú najpokrokovejšie nástroje návrhu

 • Site obsahuje všetky nástroje pre navrhovanie komunikácií, vrátane súradnicovej geometrie a modelovania terénu
 • Automatická aktualizácia súvisiacich častí projektu udržuje konzistentnosť návrhu a umožňuje Vám sústrediť sa na tvorivú prácu
 • Inteligentné prvky DTM a editovacie nástroje umožňujú vysoký výkon projektanta
 • Počínajúc vstupom dát a končiac generovaním situácie a rezov Vám Site pomáha dosiahnuť optimálny návrh a znižuje náklady na projekčnú prácu zvýšením Vašej produktivity a eliminovaním omylov