iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty
Súvisiaca téma

Aplikácie rodiny InRoads

InRoads Site
PowerRailTrack
PowerCivil  

InRoads

Aplikácia InRoads sa vyznačuje jednotným pracovným prostredím pre obe podporované platformy (MicroStation a Autocad). Ovláda sa dôsledne cez grafické používateľské rozhranie. Príkazový riadok je len ako voliteľná možnosť. Dátovo je nezávislý, t.j. vie spracovať rôzne typy vstupných údajov ako aj vymieňať si údaje s ostatými aplikáciami.

InRoads - základné rozhranie aplikácie


V rámci rodiny InRoads je to na binárnej úrovni, s ostatnými aplikáciami dostupnými na trhu vie komunikovať cez formáty XML (aecXML). Práca s InRoads je intuitívna. Spracovanie projektov sa deje postupmi blízkymi našim domácim zvyklostiam. Navrhované dielo je spracovávané ako priestorové (3D), pričom však vstup a narábanie s údajmi sa deje alternatívne aj jednoduchším, dvojrozmerným spôsobom. InRoads je rýchly modelár terénu za dobrú cenu. Je určený každému, kto potrebuje pracovať so zameraním tvarov terénu (DTM) a ďalej ho spracovávať (napr. nové zámery, etapovité merania pri výstavbe).

Aplikácia umožňuje navrhovať geometrické vedenia (poľné a lesné cesty, parkoviská), pracovať s množinami bodov, vytyčovať nové body a ďalej s nimi pracovať (parcely, polygónové ťahy). Výpočty a reportovacie funkcie dopĺňajú škálu funkcií (plochy a objemy). Výslednú formu grafických a textových výstupov je možné ovplyvňovať vlastnými nastaveniami. InRoads je určený pre: parcely, polygónové ťahy, poľné a lesné cesty, výhybne, spevnené plochy, skládky, parkoviská, miestne komunikácie.
 
 

Hlavné funkcie 

  • Digitálne modelovanie terénu
  • Geometrické úlohy
  • Interaktívny návrh smerového a výškového vedenia
  • Definovanie vzorových priečnych rezov a podmienok pre generovanie telesa
  • Pokročilé vytváranie telesa líniovej stavby
  • Pozdĺžne a priečne rezy
  • Výpočty kubatúr, hmotnica
  • Výpisy a výkazy, vyhodnotenie
 


Digitálne modelovanie terénu


Inteligentný digitálny model terénu nemá obmedzenia počtu súčasne spracovávaných povrchov a ani ich bodov. Práca s bodmi modelu je prvkovo orientovaná. Líniovým prvkom je možno priradiť vlastnosti, podľa ktorých sa s nimi bude neskôr narábať. 
 
Filtrovanie a grafická identifikácia sú silné a výkonné nástroje na rutinné narábanie s veľkými počtami bodov modelu terénu. Vstup dát je možný graficky alebo zo zoznamov súradníc. Načítavaným bodom je možno hneď priradiť  vlastnosti pre generovanie DTM a jeho zobrazovanie. Hotový model je možné ďalej upravovať, dopĺňať domerávky alebo vyraďovať zadané časti merania.
 
Nástroje na generovanie povrchov umožňujú komfortne vytvárať umelé tvary (násypy, skládky, parkoviská, cesty). Využívať možno množstvo funkcií na narábanie s prvkami DTM. Pri modelovaní a načítavaní dát je možné využívať aj prvky v referenčných výkresoch.
 
Niektoré vybrané vlastnosti:
• Pre modelovanie DTM sa používa nepravidelná trojuholníková sieť, informácie sú uložené topologicky
• InRoads ponúka prácu nad DTM s využitím grafických elementov na definíciu trasy alebo tvaru (voľné body, hrany, hranice, okraje)
• InRoads je vybavený veľmi flexibilným, vysoko prepracovaným  digitálnym terénnym modelom (DTM) s vysokou presnosťou navyše doplneným o inteligentné prvky DTM. Každý z týchto inteligentných prvkov-čiar „o sebe vie“, či je hranou terénu alebo vrstevnicou a pod. V rámci týchto vlastností je potom možné každému prvku definovať vlastné zobrazenie.
• Pretože údaje o týchto prvkov sú uložené v dátach InRoads-u, používateľ je nezávislý od CAD dát, ale môže si opakovane pripraviť podklady. Po začlenení sietí do DTM  ako inteligentných prvkov ako  priamo neovplyvňujúcich model povrchu, možno ich využívať k dotazovaniu a vyhodnocovaniu.
• K dispozícii je nástroj na editáciu vlastností inteligentných prvkov. Súčasne so zmenami prebieha aktualizácia triangulácie povrchu.
• Model povrchu môže byť editovaný pridaním, vymazaním alebo posunutím jednotlivých bodov, čo umožňuje rýchlu a presnú opravu chýb zo zamerania
• Pre definíciu terénnych úprav používa InRoads 3D grafické prvky CADu. Pre úpravu násypov a zárezov zemných prác môžu byť terénne úpravy posúvané horizontálne a vertikálne, alebo rotované okolo vybraného bodu - s okamžitým prekresľovaním vrstevníc
• InRoads Vám poskytuje rozsiahle možnosti zobrazovania povrchov. Pre interpretáciu a vizualizáciu povrchov sú k dispozícii funkcie pre zobrazovanie vrstevníc, vektorov sklonu, trojuholníkov, izopách a hraníc. Pre ďalšie vyhodnotenie povrchov si môžete zobraziť farebne kódovanú reprezentáciu výšok, sklonov a plôch

 

Geometrické úlohy


Používateľ môže využívať škálu funkcií na spracovanie existujúcich bodov zamerania geometrií alebo objektov. Údaje možno vložiť buď importom textových  súborov alebo z grafických prvkov. Ďalšia práca s bodmi  je možná editáciou súradníc alebo priamo v grafike.
Interaktívny návrh vedení

Návrh trás do dotyčníc možno robiť smerovo s využitím prechodníc a aj výškovo s parabolickými zakružovacími oblúkmi. Práca sa deje v grafickom prostredí s okamžitou grafickou odozvou. Využívať možno pritom všetky podkladové informácie, je schopný spracovať podkladový CAD. Pre prácu s geometriou je možnosť využiť 2D aj 3D vstupy (grafické alebo textové). Popisovacie funkcie umožnia rýchlo dokončiť základnú výkresovú dokumentáciu.
 


 
Niektoré vybrané vlastnosti:
• interaktívny návrh trasy - okamžitá odozva,
• práca priamo do podkladov (rastre, vektory),
• pri práci sa vykresľuje len dočasná grafika, po dokončení je možné zapnúť zápis do súboru,
• kombinácie ľubovoľných kriviek: priamky, klotoidy, kruhy. oblúky, špeciálne krivky,
• manipulácia trasy s okamžitým prepočtom geometrie a vizuálnou odozvou,
• trasovanie: do dotyčníc alebo prvkovou metódou, možnosť využiť tabuľku na presné prepočty. 
• trasovanie prvkovou metódou: definované časti sú samostatné úseky tvoriace budúcu trasu, s ktorými je možné voľne manipulovať, a tvoriť s nimi požadovanú geometriu trasy. Komponenty je možno pridávať, editovať alebo vkladať do vedenia trasy. Dialógové okná umožňujú rýchlu prehliadanie a zmenu vedenia. Keď je komponent pridaný k trase, tak sa vysvieti ako dočasný prvok až do momentu definovania celkového vedenia trasy. Počas práce na projekte je používateľ postupne vyzývaný na zadanie potrebných údajov na presné vykreslenie alebo vytvorenie vedenia trasy z jednotlivých komponentov.
• tvorba trasy z komponentov je výhodná hlavne pri práci v obmedzujúcich podmienkach (úzke miesta, hornatý terén a pod.),
• každý horizontálny variant, môže mať vytvorených niekoľko vertikálnych riešení,
• výškové vedenie môže obsahovať  priame, kruhové a parabolické oblúky,
• pri tvorbe vertikálneho vedenia možno použiť ASCII súbor,  prvky alebo DTM
 
 

Vzorové rezy / šablóny


Knižnica priečnych rezov a tabuliek funguje ako predpis pre vytvorenie výsledného modelu komunikácie. Tieto knižnice môžu obsahovať:
• vzorové priečne rezy zemného telesa, 
• svahové tabuľky
• materiálové tabuľky
• rozhodovacie tabuľky
Priečne rezy sú pripojené k zodpovedajúcim častiam smerového vedenia. InRoads automaticky generuje prechody medzi priečnymi rezmi alebo rešpektuje Vašu definíciu prechodu hrán. Pomocou tabuliek svahov a násypov môžete definovať sklony svahov v závislosti na: výške násypu alebo zárezu, na materiále, ktorým teleso prechádza, na pravidlách definovaných v rozhodovacej tabuľke. V tabuľke sa definuje postup, ako bude InRoads tvoriť svah telesa, až pokiaľ nenarazí na pôvodný terén. V prípade nenájdeného riešenia sa InRoads môže vrátiť a použiť iný postup, podľa definície v tabuľke. 
 
InRoads umožňuje návrh niekoľkých vrstiev telesa komunikácie. Nezávisle vedené hrany môžu byť paralelné alebo nezávislé na trasovaní. Nezávislosť hrany možno zadať buď len výškovo, smerovo alebo aj kombinovane. Nezávislé vedenie hrany je spojené s daným bodom typického priečneho rezu a umožňuje navrhnúť napríklad priekopy, rampy a pripojovacie pruhy. Redukuje nutnosť vytvárať rozsiahle knižnice typických priečnych rezov. 
 
Jednotlivé varianty rozmiestnenia typických priečnych rezov pozdĺž trasy sú uložené v knižnici trás. K hlavnej trase môžu byť  pridružené podružné  trasy pre modelovanie priekop, rámp, hraníc záberu a pod.
 
Model komunikácie je generovaný podľa nastavenia. V určitých miestach trasy je možné toto nastavenie prekryť. Napríklad v mieste mostu je možno potlačiť generovanie zemného telesa komunikácie. Knižnica komunikácií poskytuje databázu pre ľahké vytvorenie variantov návrhu komunikácie.
 
 Modelovanie koridoru


Teleso stavby sa modeluje podľa podmienok zadaných v knižnici trás.  Klopenie sa predpočíta podľa parametrického zadania, môžu byť špecifikované také parametre, ako hraničné polomery, klopenie, rozhľad, návrhová rýchlosť a súčiniteľ trenia. InRoads upozorňuje  na prekročenie medzných návrhových parametrov.  InRoads môže z parametrov návrhu spočítať  klopenie výberov z navrhnutej tabuľky klopení, alebo podľa vzťahu pre výpočet klopenia. Do automaticky spočítaného návrhu klopenia má užívateľ možnosť zasahovať. Bohaté možnosti nastavenia behu výpočtu modelára telesa líniovej stavby umožňujú počítať nie len klasické cestné, ale aj iné stavby: korytá, hrádze, letiská, nádrže, parkoviská atď.
 
Najnovší modelár trasy umožňuje ešte pred finálnym výpočtom otestovať budúce riešenie a odhaliť skôr prípadné nepresnosti a závady.
 
 
 

Pozdĺžne a priečne rezy 


Pozdĺžne aj priečne rezy InRoads vytvára určením priebehu trasy rezov z grafiky, z navrhnutej trasy alebo zo zoznamu bodov. Priečne rezy možno definovať nie len klasicky, ale aj šikmo, prípadne voľnou definíciou rezových čiar. Výsledná grafika je ovplyvnená používateľskými nastaveniami. Tieto nastavenia možno variantne ukladať a znovu vyvolávať. 
 
Do vytvorených profilov a rezov možno nechať vygenerovať priemety alebo priesečníky líniových prvkov DTM a nechať ich aj popísať do grafického výstupu (výška a odstup). Nad hotovými sadami priečnych rezov možno vykonávať výpočty objemov.

 
Výpočty kubatúr a plôch


Kubatúry objemov sa spočítajú podľa voľby používateľa: z trojuholníkov DTM alebo z interpolovanej štvorcovej siete, z vytvorených priečnych rezov, prípadne aj po trojuholníkoch..  Plocha zameraného alebo vymodelovaného povrchu sa počíta ako skutočnú a vodorovne premietnutá.

 
Vizualizácie


Pretože InRoads využíva pri práci 3D model, je vizualizácia prirodzenou súčasťou práce na návrhu komunikácie

Pre 3D zobrazenie možno nechať zapísať do výkresu trojuholníkovú sieť vygenerovaných plôch, alebo ju nahradiť pravidelnou priečnou sieťou v definovanom kroku a uhle. Týmto plochám sa dá v MicroStation priradiť informácia o materiále a spočítať fotorealistické pohľady na objekt.

Vygenerované pohľady sú vhodným podkladom pre komunikáciu s netechnickým publikom