iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Bentley SELECT

 

Bentley Select je zmluva, ktorú môže uzavrieť zákazník s Bentley Systems. Naša spoločnosť pôsobí ako poverený partner pre koordináciu a poskytovanie služieb vyplývajúcich z tejto zmluvy. Je to služba, na ktorú má zákazník nárok, pokiaľ uzavrie s Bentley Systems zmluvy Select za dohodnutých podmienok. Komplexný pohľad na služby v rámci Select-u je možno získať priamo na web stránke https://www.bentley.com/cs/support.

BentleySelect logo

Update/upgrade produktov

Uzavretie zmluvy Bentley SELECT oprávňuje používateľa na uprade predplatených aplikácií z ľubovoľnej predchádzajúcej verzie. (Samostatná cenníková položka na upgrade už zakúpenej licencie ani neexistuje.)  Aktualizáciu aplikácie si používateľ môže vykonať cez portál connect.bentley.com.            Vybrané produkty a vylepšenia

Väčšina noviniek je dostupná skôr pre používateľov s uzavretým SELECT-om, dostupné sú tiež priebežné aktualizácie. Dostupnosť inštalácií je cez portál connect.bentley.com. Okrem toho sú používateľom so zmluvou Bentley SELECT k dispozícii zdarma doplnkové licencie niektorých aplikácií.

 

Licencovanie

Aplikácia SelectServer umožňuje centralizované uloženie licencií a ich distribúciu v počítačovej sieti bez nutnosti konfigurácií licencií na jednotlivé počítače. Licenčný model - tzv. Trust Licensing - umožňuje zákazníkovi meniť počet využívaných licencií smerom hore bez nutnosti zakupovania – na kvartálnej báze. Súčasne sa sleduje dodržiavanie licenčných podmienok zákazníkom. Správa licencií tzv License Management je web rozhranie pre sledovanie využitia jednotlivých licencií (dostupná cez Personal/Emterprise portal). Možnosť tohto licencovania trvá počas doby trvania zmluvy Bentley SELECT. Sledovanie využitia licencií možno vykonávať cez funkciu Product Usage Report.  Ku všetkým predplateným licenciám je možné tiež získať tzv. domácu licenciu - určenú na testovanie a štúdium.
 

Zámena licencií

Raz ročne si môže používateľ s Bentley dohodnúť zámenu licencií podľa jeho aktuálnych potrieb. Môže si tak optimalizovať skladbu aplikačného vybavenia. Musia byť dodržané stanovené podmienky, napr. toto nie je možnosť ako si zvyšovať počet licencií, celkový finančný objem zámeny musí byť približne v rámci existujúceho Select objemu. Každý prípad zámeny licencií sa posudzuje individuálne.
 

Správa aplikácií

Možnosť povoliť resp. nastaviť spôsob aktualizácie inštalácií na jednotlivých počítačoch. Umožňuje tak udržať jednotné verzie aplikácií. Uvedená služba je aplikovaná na verzie generácie CONNECT a vyššie.
 

Podpora 24/7/365

Technická podpora je poskytovaná na všetky produkty Bentley, všetkých platforiem a jazykových mutácií prostredníctvom globálnych centrál podpory. Prakticky to znamená že zákazník sa s vlastnými prihlasovacími údajmi prihlási na stránku connect.bentley.com a zadá servisný dotaz – tzv. Service Request. Zadanie môže urobiť aj v slovenskom jazyku – angličtina nie je podmienkou. Odpovedať mu budú priamo pracovníci Bentley Systems.
 

Správa používateľských kont

Prístup k stránkam môžu mať všetci zamestnanci zákazníka. Ich vytvorenie a priradenie spravuje určená osoba zákazníka. Každému vytvorenú kontu možnosť priradiť  (alebo zakázať) oprávnenia napr. pre sťahovanie inštalácií alebo správu licencií a pod. Každý používateľ však môže využívať výhody plného prístupu k diskusným fóram a výuke.  V časti Role&Administration je možnosť prideľovať oprávnenie pre prácu so zdieľanými projektami a prístup ku ostatným cloud službám.

 

Spolupráca, preberanie dokumetácie

Predplatiteľ môže využívať servery Bentley (MS Azure) pre zdieľanie svoje práce s kolegami a partnermi. V rámci služby Project Share možno zdieľať dáta s pozvanými účastníkmi, sledovať odpovede na zaslané balíčky dokumentácie (odkazy) a riešiť dodávateľsko-odberateľské vzťahy.

 

Správa dotazov

Služba na zdieľanie dotazov, výsledkov, tém súvisiacich s projektom prístupná zo systému na správu dokumentácie Bentley ProjectWise.. Namiesto posielanie e-mailov možno centralizovať uloženie komunikácie a sprehľadniť prácu nad projektom.

 

Riadený zber dát a vyhodnocovanie

Služba na definovanie vlastných formulárov na zber údajov v teréne a ich následné vyhodnocovanie. Optimalizovaná pre  mobilné zariadenia, použitená aj na desktopoch.

 

Sociálna sieť Bentley

Každý vytvorený prístup umožňuje prístup do tzv. sociálne siete Bentley Systems -  Bentley Communities. Komunita používateľov umožňuje vymieňať si informácie o používaní aplikácií, skúsenosti, prezentovať svoje výsledky a vymieňať si dáta. Komunita je sledovaná priamo zamestnancami Bentley Systems, preto odpovede na zadané dotazy sú vždy kompetentné. Je to obľúbený spôsob získania rýchlej odpovede.

 

Školenia

V rámci zmluvy SELECT má používateľ k dispozícii sadu školení. Záujemca si môže zvoliť/objednať školenie s fyzikou účasťou, no viac sú obľúbené školenia na diaľku v dohodnutom čase resp. vopred nahraté školenia   (OnDemand eLearning). Pre ľahšiu orientáciu si môže zvoliť tzv. školiace postupy - Learning Path – ktoré ho navedú na správnu postupnosť školení k vybranej  problematike alebo aplikácii. Školenia sú poskytované väčšinou v anglickom jazyku. Ako dôkaz absolvovaných školení  sa vedia na portáli štatistika pre každého prihláseného, dokladovať ju možno formou Learning Certificate
 

Osobný portál

Cez Personal Portal na stránke connect.bentley.com možno vystaviť svoje dáta na zdieľanie s ostatnými členmi komunity na portáli Bentley. Používateľ sám rozhodne komu dáta týmto spôsobom poskytne.

 

Cloud služby

Cez Enterprise Portal sú dostupné služby dátového mračna. Niektoré z nich sú spoplatňované navyše k platbách za Select.

 
Poznámky

  • V prípade ukončenia zmluvného vzťahu ostáva zákazníkovi posledná aktuálna verzia aplikácií.
  • V prípade záujmu o obnovenie Select kontraktu po prerušení, je treba s Bentley alebo partnerom dohodnúť podmienky návratu.