iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

newISGZ

 Informačný systém newISGZ bol vytvorený špeciálne pre potreby Geodetického a krtografického úradu, za účelom správy a evidencie bodov Geodetických základov,  geodetických prác týkajúcich sa bodov GZ a evidenciu väzieb bodov na špecializované siete.


Informácie o geodetických bodoch a meračských údajoch sú zhromažďované v údajových skladoch a databázach.
Navrhnuté grafické používateľské rozhranie zabezpečuje evidenciu, kontrolu a aktualizáciu popisných, číselných údajov uložených v databáze Oracle. Ďalšie grafické údaje sú ukladané vo veľkokapacitných údajových skladoch. 2D a 3D geometrické informácie o bodoch sú v súradnicových systémoch S-JTSK a ETRS89. 

Body sú kategorizované podľa evidenčných jednotiek  v jednotlivých špecializovaných geodetických sieťach:
ŠPS – štátna priestorová sieť
ŠNS - štátna nivelačná sieť
ŠGS - štátna gravimetrická sieť
ŠTS - štátna trigonometrická sieť

Architektúra .NET umožnila vytvoriť moderné klient server riešenie. 

ISGZ rieši nie len evidenciu o bodoch, ale aj pracovné úlohy od vzniku bodu, cez správu a údržbu, po poskytovanie informácii ďalším geodetom.

Popisné aj grafické informácie o bodoch sú uložené v db Oracle Spatial 10g vo forme SDO geometrii.

V prostredí BentleyMapu sú body zobrazované nad rastrovými mapami s využitím WMS. BentleyMap rieši  úlohy tématizácie, priestorových analýz a tlač máp.

Toto riešenie bolo ocene BE Award 2008 Finalist.