iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Geodézia

iNGs_Geo

Aplikácia na kreslenie máp veľkých mierok, kreslenie polohopisu a výškopisu. Umožňuje import a export zoznamu súradníc bodov, prácu s bodmi a značkami, prácu s výškopisom, zobrazovanie JTSK alebo JTSK03, zemepisných ETRS a UTM súradníc, presun refere ...

iNGs_Geo Výškopis

Aplikácia slúži na prácu s výškopisom. Ponúka množstvo nástrojov: od importu bodov cez priečne rezy, pozdĺžny profil až po výpočet kubatúry. Nechýba ani podpora formátu LandXML.  

iNGs_SvahB

Kreslenie značiek svahovania podľa Výnosu MH SR z 20.7. 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej doku-mentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonáva-ných banským spôsobom.

iNGs_STN013411_plus

iNGs_STN013411_plus obsahuje všetky bodové (bunky) a líniové (používateľské čiary) značky definované v STN 01 3411 Mapy veľkých mierok plus značky nad rámec STN 01 3411.

Bentley Descartes

Bentley Descartes je komplexné riešenie pre zobrazovanie leteckých snímok, rastrových máp s výškovou informáciou (DEM) a Oracle Spatial Georasteru. Obsahuje nástroje na zobrazenie, transformáciu, referencovanie, prevzorkovanie, editáciu, mozaikovani ...

Bentley MAP

Produktový rad Bentley Map V8i je určený do oblasti GEO s funkcionalitou rozdelenou po produktoch a profesným zameraním na geodetov, projektantov GIS modelov a zberom informácií pre GIS.

iBody

Aplikácia iBody je určená na prácu so zoznamami údajov v textových súboroch. Načíta zo vstupného súboru požadované údaje, spracuje ich a vygeneruje výstupný textový súbor v požadovanej štruktúre údajov.

InRoads Site

Aplikácia z rodiny Bentley InRoads určená pre vyhodnotenie geodetických meraní, spracovanie digitálneho modelu terénu, návrh a vyhodnotenie jednoduchších líniových stavieb, výpočty objemov a plôch a iných úloh.

MSet

MSet je aplikácia určená pre používateľov programov MicroStation a PowerDraft na podporu kreslenia podľa predpisu (smernice).

PowerCivil for Czech

„All-in-one“ riešenie pre navrhovanie inžinierskych stavieb PowerCivil for Czech je komplexná aplikácia ponúkajúca inžinierom projektantom pružný 2D/3D nástroj pre návrh líniových stavieb a stavieb v teréne. Obsahuje nástroje pre modelovanie ciest, d ...